当前位置:首页 > 法华经拼音

法华经拼音

 • 第一
 • 第二
 • 第二
 • 第四
 • 第五
 • 第六
 • 第七
 • 第八
 • 第九
 • 第十
 • 第十一
 • 第十二
 • 第十三
 • 第十四
 • 第十五
 • 第十六
 • 第十七
 • 第十八
 • 第十九
 • 第二十
 • 第二十一
 • 第二十二
 • 第二十三
 • 第二十四
 • 第二十五
 • 第二十六
 • 第二十七
 • 第二十八
卷一 序品 第一


shì

wén


shí

zhù
wáng
shě
chéng

shé

shān
zhōng




qiū
zhòng
wàn
èr
qiān
rén


jiē
shì
ā
luó
hàn

zhū
lòu

jìn



fán
nǎo

dǎi




jìn
zhū
yǒu
jié

xīn


zài


míng
yuē

ā
ruò
jiāo
chén




jiā
shè

yōu
lóu
pín
luó
jiā
shè

qié

jiā
shè

nuò

jiā
shè

shè





jiān
lián



jiā
zhān
yán

ā
nòu
lóu
tuó

jié
bīn
nuó

jiāo
fàn





duō


líng
qié

cuō

báo

luó




zhǐ
luó

nán
tuó

sūn
tuó
luó
nán
tuó


lóu
nuó


duō
luó







ā
nán

luó
hóu
luó


shì
zhòng
suǒ
zhī
shí

ā
luó
hàn
děng


yǒu
xué


xué
èr
qiān
rén




shé



qiū



juàn
shǔ
liù
qiān
rén


luó
hóu
luó


shū
tuó
luó

qiū




juàn
shǔ








wàn
rén

jiē

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān



tuì
退
zhuǎn
jiē
;皆

tuó
luó


;乐
shuō
biàn
cái

zhuǎn

tuì
退
zhuǎn

lún
gòng
;供
yǎng

liàng
bǎi
qiān
zhū



zhū

suǒ
zhí
zhòng

běn

cháng
wéi
zhū

zhī
suǒ
chēng
tàn

;以

xiū
shēn

shàn


huì
tōng
;通


zhì

dào


àn
míng
;名
chēng

wén

liàng
shì
jiè

néng


shù
bǎi
qiān
zhòng
shēng


míng
yuē

wén
shū
shī




guān
shì
yīn





shì



cháng
jīng
jìn




xiū




bǎo
zhǎng



yào
wáng



yǒng
shī



bǎo
yuè



yuè
guāng



mǎn
yuè









liàng




yuè
sān
jiè




tuó

luó








bǎo




dǎo
shī




shì
děng






wàn
rén


ěr
shí
shì

huán
yīn



juàn
shǔ
èr
wàn
tiān




yǒu
míng
yuè
tiān



xiāng
tiān


bǎo
guāng
tiān




tiān
wáng



juàn
shǔ
wàn
tiān




zài
tiān




zài
tiān




juàn
shǔ
sān
wàn
tiān



suō

shì
jiè
zhǔ

fàn
tiān
wáng

shī


fàn

guāng
míng

fàn
děng



juàn
shǔ
wàn
èr
qiān
tiān



yǒu

lóng
wáng

nán
tuó
lóng
wáng


nán
tuó
lóng
wáng

suō
qié
luó
lóng
wáng


xiū

lóng
wáng


chā
jiā
lóng
wáng

ā



duō
lóng
wáng




lóng
wáng

yōu

luó
lóng
wáng
děng



ruò
gān
bǎi
qiān
juàn
shǔ


yǒu

jǐn

luó
wáng


jǐn

luó
wáng

miào

jǐn

luó
wáng



jǐn

luó
wáng

chí

jǐn

luó
wáng



ruò
gān
bǎi
qiān
juàn
shǔ


yǒu

qián


wáng

yuè
qián


wáng

yuè
yīn
qián


wáng

měi
qián


wáng

měi
yīn
qián


wáng



ruò
gān
bǎi
qiān
juàn
shǔ


yǒu

ā
xiū
luó
wáng


zhì
ā
xiū
luó
wáng


luó
qiān
tuó
ā
xiū
luó
wáng



zhì
duō
luó
ā
xiū
luó
wáng

luó
hóu
ā
xiū
luó
wáng



ruò
gān
bǎi
qiān
juàn
shǔ


yǒu

jiā
lóu
luó
wáng


wēi

jiā
lóu
luó
wáng


shēn
jiā
lóu
luó
wáng


mǎn
jiā
lóu
luó
wáng



jiā
lóu
luó
wáng



ruò
gān
bǎi
qiān
juàn
shǔ


wéi



ā
shé
shì
wáng


ruò
gān
bǎi
qiān
juàn
shǔ







tuì
退
zuò

miàn

ěr
shí
shì
zūn


zhòng
wéi
rào

gòng
yǎng

gōng
jìng

zūn
zhòng

zàn
tàn

wèi
zhū


shuō

chéng
jīng

míng

liàng


jiào





suǒ

niàn


shuō

jīng


jié
jiā

zuò




liàng

chù
sān
mèi

shēn
xīn

dòng

shì
shí
tiān

màn
tuó
luó
huá



màn
tuó
luó
huá

màn
shū
shā
huá



màn
shū
shā
huá

ér
sàn

shàng


zhū

zhòng



shì
jiè

liù
zhǒng
zhèn
dòng

ěr
shí
huì
zhōng


qiū


qiū


yōu

sāi

yōu



tiān
lóng


chā

qián



ā
xiū
luó

jiā
lóu
luó

jǐn

luó


hóu
luó
qié

rén
fēi
rén


zhū
xiǎo
wáng

zhuàn
lún
shèng
wáng

shì
zhū

zhòng


wèi
céng
yǒu

huān


zhǎng


xīn
guān


ěr
shí


fàng
méi
jiān
bái
háo
xiàng
guāng

zhào
dōng
fāng
wàn

qiān
shì
jiè



zhōu
biàn

xià
zhì
ā




shàng
zhì
ā
jiā

zhà
tiān



shì
jiè

jìn
jiàn


liù

zhòng
shēng

yòu
jiàn


xiàn
zài
zhū



wén
zhū

suǒ
shuō
jīng


bìng
jiàn

zhū

qiū


qiū


yōu

sāi

yōu



zhū
xiū
xíng

dào
zhě


jiàn
zhū






zhǒng
zhǒng
yīn
yuán

zhǒng
zhǒng
xìn
jiě

zhǒng
zhǒng
xiàng
mào

xíng


dào


jiàn
zhū

bān
niè
pán
zhě


jiàn
zhū

bān
niè
pán
hòu



shè



bǎo


ěr
shí





zuò
shì
niàn

jīn
zhě
shì
zūn
xiàn
shén
biàn
xiàng



yīn
yuán
ér
yǒu

ruì

jīn

shì
zūn


sān
mèi

shì





xiàn

yǒu
shì

dāng

wèn
shuí

shuí
néng

zhě


zuò

niàn

shì
wén
shū
shī



wáng
zhī



céng
qīn
jìn
gòng
yǎng
guò


liàng
zhū



yīng
jiàn


yǒu
zhī
xiàng


jīn
dāng
wèn

ěr
shí


qiū


qiū


yōu

sāi

yōu




zhū
tiān
lóng

guǐ
shén
děng

xián
zuò

niàn

shì

guāng
míng
shén
tōng
zhī
xiàng

jīn
dāng
wèn
shuí

ěr
shí







jué


yòu
guān

zhòng

qiū


qiū


yōu

sāi

yōu




zhū
tiān
lóng

guǐ
shén
děng
zhòng
huì
zhī
xīn

ér
wèn
wén
shū
shī

yán



yīn
yuán
ér
yǒu

ruì

shén
tōng
zhī
xiàng

fàng

guāng
míng

zhào

dōng
fāng
wàn

qiān



jiàn


guó
jiè
zhuāng
yán


shì





chóng
xuān





wèn
yuē

wén
shū
shī


dǎo
shī



méi
jiān
bái
háo


guāng

zhào


màn
tuó
luó

màn
shū
shā
huá

zhān
tán
xiāng
fēng

yuè

zhòng
xīn


shì
yīn
yuán


jiē
yán
jìng

ér

shì
jiè

liù
zhǒng
zhèn
dòng

shí


zhòng

xián
jiē
huān


shēn

kuài
rán


wèi
céng
yǒu

méi
jiān
guāng
míng

zhào

dōng
fāng

wàn

qiān


jiē

jīn


cóng
ā



shàng
zhì
yǒu
dǐng

zhū
shì
jiè
zhōng

liù
dào
zhòng
shēng

shēng

suǒ


shàn
è

yuán

shòu
bào
hǎo
chǒu




jiàn

yòu

zhū


shèng
zhǔ
shī


yǎn
shuō
jīng
diǎn

wēi
miào




shēng
qīng
jìng

chū
róu
ruǎn
yīn

jiào
zhū




shù

亿
wàn

fàn
yīn
shēn
miào

lìng
rén

wén



shì
jiè

jiǎng
shuō
zhèng


zhǒng
zhǒng
yīn
yuán



liàng


zhào
míng



kāi

zhòng
shēng

ruò
rén
zāo


yàn
lǎo
bìng


wéi
shuō
niè
pán

jìn
zhū



ruò
rén
yǒu


céng
gōng
yǎng


zhì
qiú
shèng


wéi
shuō
yuán
jué

ruò
yǒu



xiū
zhǒng
zhǒng
háng

qiú

shàng
huì

wéi
shuō
jìng
dào

wén
shū
shī



zhù



jiàn
wén
ruò



qiān

亿
shì


shì
zhòng
duō

jīn
dāng
lüè
shuō


jiàn



héng
shā



zhǒng
zhǒng
yīn
yuán

ér
qiú

dào

huò
yǒu
háng
shī

jīn
yín
shān


zhēn
zhū



chē


nǎo

jīn
gāng
zhū
zhēn



chē
chéng

bǎo
shì
niǎn


huān


shī

huí
xiàng

dào

yuàn

shì
chéng

sān
jiè



zhū

suǒ
tàn

huò
yǒu





bǎo
chē

lán
dùn
huá
gài

xuān
shì

shī


jiàn



shēn
ròu
shǒu




zi
shī

qiú

shàng
dào

yòu
jiàn



tóu

shēn


xīn

shī


qiú

zhì
huì

wén
shū
shī



jiàn
zhū
wáng

wǎng


suǒ

wèn

shàng
dào

biàn
便
shě



gōng
diàn
殿
chén
qiè


chú



ér
bèi



huò
jiàn



ér
zuò

qiū


chǔ
xián
jìng


sòng
jīng
diǎn

yòu
jiàn



yǒng
měng
jīng
jìn



shēn
shān


wéi

dào

yòu
jiàn



cháng
chù
kòng
xián

shēn
xiū
chán
dìng



shén
tōng

yòu
jiàn



ān
chán

zhǎng


qiān
wàn


zàn
zhū

wáng


jiàn



zhì
shēn
zhì


néng
wèn
zhū


wén

shòu
chí

yòu
jiàn



dìng
huì





liàng


wéi
zhòng
jiǎng


xīn

shuō


huà
zhū





bīng
zhòng

ér




yòu
jiàn




rán
yàn


tiān
lóng
gōng
jìng



wéi


yòu
jiàn



chù
lín
fàng
guāng






lìng


dào

yòu
jiàn



wèi
cháng
shuì
mián

jīng
háng
lín
zhōng

qín
qiú

dào

yòu
jiàn

jiè

wēi


quē

jìng

bǎo
zhū


qiú

dào

yòu
jiàn



zhù
rěn



zēng
shàng
màn
rén

è

chuí


jiē

néng
rěn


qiú

dào

yòu
jiàn




zhū

xiào


chī
juàn
shǔ

qīn
jìn
zhì
zhě


xīn
chú
luàn

shè
niàn
shān
lín


亿
qiān
wàn
suì


qiú

dào

huò
jiàn



yáo
shàn
yǐn
shí

bǎi
zhǒng
tāng
yào

shī


sēng

míng

shàng


jià
zhí
qiān
wàn

huò

jià


shī


sēng

qiān
wàn

亿
zhǒng

zhān
tán
bǎo
shě

zhòng
miào



shī


sēng

qīng
jìng
yuán
lín

huá
guǒ
mào
shèng

liú
quán

chí

shī


sēng


shì
děng
shī

zhǒng
guǒ
wēi
miào

huān


yàn

qiú

shàng
dào

huò
yǒu



shuō

miè


zhǒng
zhǒng
jiào
zhào


shù
zhòng
shēng

huò
jiàn



guān
zhū

xìng


yǒu
èr
xiāng

yóu


kōng

yòu
jiàn



xīn

suǒ
zhù



miào
huì

qiú

shàng
dào

wén
shū
shī


yòu
yǒu




miè

hòu

gōng
yǎng
shè


yòu
jiàn



zào
zhū

miào


shù
héng
shā

yán
shì
guó
jiè

bǎo

gāo
miào


qiān
yóu
xún

zòng
guǎng
广
zhèng
děng

èr
qiān
yóu
xún




miào


qiān
zhuàng
fān

zhū
jiāo

màn

bǎo
líng

míng

zhū
tiān
lóng
shén

rén

fēi
rén

xiāng
huá



cháng

gōng
yǎng

wén
shū
shī


zhū


děng

wéi
gòng
shè


yán
shì

miào

guó
jiè

rán

shū

miào
hǎo


tiān
shù
wáng


huá
kāi



fàng

guāng



zhòng
huì

jiàn

guó
jiè

zhǒng
zhǒng
shū
miào

zhū

shén


zhì
huì

yǒu

fàng

jìng
guāng

zhào

liàng
guó


děng
jiàn



wèi
céng
yǒu



wén
shū

yuàn
jué
zhòng



zhòng
xīn
yǎng

zhān
rén



shì
zūn



fàng

guāng
míng



shí


jué

lìng



suǒ
ráo


yǎn

guāng
míng


zuò
dào
chǎng

suǒ

miào


wéi

shuō


wéi
dāng
shòu


shì
zhū


zhòng
bǎo
yán
jìng


jiàn
zhū



fēi
xiǎo
yuán

wén
shū
dāng
zhī


zhòng
lóng
shén

zhān
chá
rén
zhě

wéi
shuō

děng

ěr
shí

wén
shū
shī










zhū

shì

shàn
nán

děng



wéi
cǔn

jīn

shì
zūn

shuō








chuī


luó






yǎn




zhū
shàn
nán




guò

zhū


céng
jiàn

ruì

fàng

guāng



shuō



shì

dāng
zhī

jīn

xiàn
guāng




shì


lìng
zhòng
shēng

xián

wén
zhī

qiè
shì
jiān
nán
xìn
zhī



xiàn

ruì

zhū
shàn
nán



guò


liàng

biān




ā
sēng

jié

ěr
shí
yǒu


hào

yuè
dēng
míng

lái

yìng
gòng

zhèng
biàn
zhī

míng
xíng


shàn
shì
shì
jiān
jiě


shàng
shì

tiáo

zhàng
fu

tiān
rén
shī



shì
zūn

yǎn
shuō
zhèng


chū
shàn

zhōng
shàn

hòu
shàn



shēn
yuǎn



qiǎo
miào

chún






qīng
bái
fàn
xíng
zhī
xiàng

wèi
qiú
shēng
wén
zhě
shuō
yìng





shēng
lǎo
bìng


jiū
jìng
niè
pán
wèi
;为
qiú

zhī

zhě
shuō
yìng
shí
èr
yīn
yuán

wèi
;为
zhū


shuō
yìng
liù

luó


lìng

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān



chéng

qiè
zhǒng
zhì



yǒu



míng

yuè
dēng
míng



yǒu



míng

yuè
dēng
míng


shì
èr
wàn


jiē
tóng



hào

yuè
dēng
míng

yòu
tóng

xìng

xìng

luó
duò



dāng
zhī

chū

hòu


jiē
tóng



míng

yuè
dēng
míng

shí
hào



suǒ

shuō


chū
zhōng
hòu
shàn


zuì
hòu


wèi
chū
jiā
shí

yǒu

wáng



míng
yǒu


èr
míng
shàn


sān
míng

liàng



míng
bǎo



míng
zēng


liù
míng
chú




míng
xiǎng



míng



shì

wáng


wēi


zài


lǐng

tiān
xià

shì
zhū
wáng


wén

chū
jiā


ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān




shè
wáng
wèi


suí
chū
jiā



chéng


cháng
xiū
fàn
xíng

jiē
wéi

shī



qiān
wàn

suǒ

zhí
zhū
shàn
běn

shì
shí

yuè
dēng
míng

shuō

chéng
jīng

míng

liàng


jiào





suǒ

niàn

shuō
shì
jīng





zhòng
zhōng
jié
jiā

zuò




liàng

chù
sān
mèi

shēn
xīn

dòng

shì
shí

tiān

màn
tuó
luó
huá



màn
tuó
luó
huá

màn
shū
shā
huá



màn
shū
shā
huá

ér
sàn

shàng


zhū

zhòng



shì
jiè

liù
zhǒng
zhèn
dòng

ěr
shí
huì
zhōng


qiū


qiū


yōu

sāi

yōu



tiān
lóng


chā

qián



ā
xiū
luó

jiā
lóu
luó

jǐn

luó


hóu
luó
qié

rén
fēi
rén


zhū
xiǎo
wáng

zhuàn
lún
shèng
wáng
děng

shì
zhū

zhòng


wèi
céng
yǒu

huān


zhǎng


xīn
guān


ěr
shí

lái
fàng
méi
jiān
bái
háo
xiàng
guāng

zhào
dōng
fāng
wàn

qiān





zhōu
biàn


jīn
suǒ
jiàn
shì
zhū





dāng
zhī

ěr
shí
huì
zhōng

yǒu
èr
shí

亿




tīng


shì
zhū



jiàn

guāng
míng


zhào




wèi
céng
yǒu


zhī

guāng
suǒ
wéi
yīn
yuán

shí
yǒu



míng
yuē
miào
guāng

yǒu

bǎi



shì
shí

yuè
dēng
míng

cóng
sān
mèi


yīn
miào
guāng



shuō

chéng
jīng

míng
miào

lián
huá

jiào





suǒ

niàn

liù
shí
xiǎo
jié



zuò

shí
huì
tīng
zhě

zuò

chù

liù
shí
xiǎo
jié
shēn
xīn

dòng

tīng

suǒ
shuō

wèi

shí
qǐng

shì
shí
zhòng
zhōng


yǒu

rén
ruò
shēn
ruò
xīn
ér
shēng
xiè
juàn


yuè
dēng
míng


liù
shí
xiǎo
jié
shuō
shì
jīng




fàn



shā
mén


luó
mén


tiān

rén

ā
xiū
luó
zhòng
zhōng

ér
xuān

yán


lái

jīn

zhōng


dāng



niè
pán

shí
yǒu



míng
yuē

zàng


yuè
dēng
míng


shòu



gào
zhū

qiū

shì

zàng




dāng
zuò


hào
yuē
jìng
shēn

duō
tuó
ā
qié


ā
luó


sān
miǎo
sān

tuó


shòu



biàn
便

zhōng





niè
pán


miè

hòu

miào
guāng


chí
miào

lián
huá
jīng

mǎn

shí
xiǎo
jié

wèi
rén
yǎn
shuō


yuè
dēng
míng




jiē
shī
miào
guāng

miào
guāng
jiào
huà

lìng

jiān

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān



shì
zhū
wáng


gòng
yǎng

liàng
bǎi
qiān
wàn

亿



jiē
chéng

dào


zuì
hòu
chéng

zhě

míng
yuē
rán
dēng


bǎi


zhōng

yǒu

rén
hào
yuē
qiú
míng

tān
zhuó

yǎng

suī


sòng
zhòng
jīng

ér

tōng


duō
suǒ
wàng
shī


hào
qiú
míng

shì
rén


zhòng
zhū
shàn
gēn
yīn
yuán



zhí

liàng
bǎi
qiān
wàn

亿
zhū


gòng
yǎng

gōng
jìng

zūn
zhòng

zàn
tàn



dāng
zhī

ěr
shí
miào
guāng




rén


shēn
shì

qiú
;求
míng




shēn
shì


jīn
jiàn

ruì


běn



shì

wéi
cǔn

jīn


lái
dāng
shuō

chéng
jīng

míng
miào

lián
huá

jiào





suǒ

niàn

ěr
shí
wén
shū
shī



zhòng
zhōng


chóng
xuān



ér
shuō

yán


niàn
guò

shì


liàng

shù
jié

yǒu

rén
zhōng
zūn

hào

yuè
dēng
míng

shì
zūn
yǎn
shuō




liàng
zhòng
shēng


shù

亿



lìng


zhì
huì


wèi
chū
jiā
shí

suǒ
shēng

wáng


jiàn

shèng
chū
jiā


suí
xiū
fàn
háng

shí

shuō

chéng

jīng
míng

liàng



zhū

zhòng
zhōng

ér
wéi
guǎng
广
fēn
bié


shuō

jīng





zuò
shàng

jiā

zuò
sān
mèi

míng

liàng

chù

tiān

màn
tuó
huá

tiān


rán
míng

zhū
tiān
lóng
guǐ
shén

gōng
yǎng
rén
zhōng
zūn


qiè
zhū




shí

zhèn
dòng


fàng
méi
jiān
guāng

xiàn
zhū

yǒu
shì


guāng
zhào
dōng
fāng
wàn

qiān



shì

qiè
zhòng
shēng

shēng


bào
chù

yǒu
jiàn
zhū




zhòng
bǎo
zhuāng
yán

liú






yóu

guāng
zhào


jiàn
zhū
tiān
rén

lóng
shén

chā
zhòng

qián

jǐn

luó


gōng
yǎng



yòu
jiàn
zhū

lái


rán
chéng

dào

shēn


jīn
shān

duān
yán
shèn
wēi
miào


jìng
liú

zhōng

nèi
xiàn
zhēn
jīn
xiàng

shì
zūn
zài

zhòng


yǎn
shēn





zhū



shēng
wén
zhòng

shù

yīn

guāng
suǒ
zhào


jiàn


zhòng

huò
yǒu
zhū

qiū

zài

shān
lín
zhōng

jīng
jìn
chí
jìng
jiè

yóu


míng
zhū

yòu
jiàn
zhū



háng
shī
rěn

děng


shù

héng
shā


yóu

guāng
zhào

yòu
jiàn
zhū



shēn

zhū
chán
dìng

shēn
xīn


dòng


qiú

shàng
dào

yòu
jiàn
zhū



zhī


miè
xiāng




guó


shuō

qiú

dào

ěr
shí


zhòng

jiàn

yuè
dēng


xiàn

shén
tōng



xīn
jiē
huān





xiāng
wèn

shì
shì

yīn
yuán

tiān
rén
suǒ
fèng
zūn

shì
cóng
sān
mèi


zàn
miào
guāng




wéi
shì
jiān
yǎn


qiè
suǒ
guī
xìn

néng
fèng
chí

cáng



suǒ
shuō


wéi

néng
zhèng
zhī

shì
zūn

zàn
tàn

lìng
miào
guāng
huān


shuō
shì

huá
jīng

mǎn
liù
shí
xiǎo
jié





zuò

suǒ
shuō
shàng
miào


shì
miào
guāng

shī


jiē
néng
shòu
chí


shuō
shì

huá

lìng
zhòng
huān



xún


shì


gào

tiān
rén
zhòng

zhū

shí
xiāng



wéi

děng
shuō


jīn

zhōng


dāng


niè
pán



xīn
jīng
jìn

dāng


fàng


zhū

shèn
nán
zhí


亿
jié
shí



shì
zūn
zhū

děng

wén


niè
pán



huái
怀
bēi
nǎo


miè




shèng
zhǔ

zhī
wáng

ān
wèi

liàng
zhòng


ruò
miè

shí


děng

yōu


shì

cáng





lòu
shí
xiāng

xīn


tōng




dāng
zuò


hào
yuē
wéi
jìng
shēn




liàng
zhòng




miè



xīn
jìn
huǒ
miè

fēn

zhū
shè


ér


liàng



qiū

qiū



shù

héng
shā

bèi

jiā
jīng
jìn


qiú

shàng
dào

shì
miào
guāng

shī

fèng
chí


cáng


shí
xiǎo
jié
zhōng

guǎng
广
xuān

huá
jīng

shì
zhū

wáng


miào
guāng
suǒ
kāi
huà

jiān


shàng
dào

dāng
jiàn

shù


gōng
yǎng
zhū



suí
shùn
háng

dào

xiāng


chéng


zhuǎn

ér
shòu


zuì
hòu
tiān
zhōng
tiān

hào
yuē
rán
dēng


zhū
xiān
zhī
dǎo
shī


tuō

liàng
zhòng

shì
miào
guāng

shī

shí
yǒu




xīn
cháng
huái
怀
xiè
dài

tān
zhuó

míng


qiú
míng


yàn

duō
you

xìng
jiā


shě
suǒ

sòng

fèi
wàng

tōng



shì
yīn
yuán


hào
zhī
wéi
qiú
míng


háng
zhòng
shàn



jiàn

shù


gōng
yǎng

zhū


suí
shùn
háng

dào


liù

luó


jīn
jiàn
shì
shī



hòu
dāng
zuò


hào
míng
yuē



guǎng
广

zhū
zhòng
shēng


shù

yǒu
liàng



miè

hòu

xiè
dài
zhě

shì

miào
guāng

shī
zhě

jīn


shēn
shì


jiàn
dēng
míng


běn
guāng
ruì




shì
zhī
jīn



shuō

huá
jīng

jīn
xiāng

běn
ruì

shì
zhū

fāng
biàn
便

jīn

fàng
guāng
míng

zhù

shí
xiāng


zhū
rén
jīn
dāng
zhī


zhǎng

xīn
dài


dāng




chōng

qiú
dào
zhě

zhū
qiú
sān
chéng
rén

ruò
yǒu

huǐ
zhě


dāng
wéi
chú
duàn

lìng
jìn

yǒu


卷一 方便品 第二

ěr
shí

shì
zūn
cóng
sān
mèi
ān
xiáng
ér


gào
shè



zhū

zhì
huì
shèn
shēn

liàng


zhì
huì
mén
nán
jiě
nán



qiè
shēng
wén


zhī

suǒ

néng
zhī

suǒ

zhě



céng
qīn
jìn
bǎi
qiān
wàn

亿

shù
zhū


jìn
xíng
zhū


liàng
dào


yǒng
měng
jīng
jìn
míng
chēng

wén

chéng
jiù
shèn
shēn
wèi
céng
yǒu


suí

suǒ
shuō


nán
jiě

shè




cóng
chéng


lái

zhǒng
zhǒng
yīn
yuán

zhǒng
zhǒng



guǎng
广
yǎn
yán
jiào


shù
fāng
biàn
便

yǐn
dǎo
zhòng
shēng

lìng

zhū
zhuó

suǒ

zhě



lái
fāng
biàn
便
zhī
jiàn

luó


jiē




shè




lái
zhī
jiàn

guǎng
广

shēn
yuǎn


liàng

ài




suǒ
wèi

chán
dìng

jiě
tuō
sān
mèi

shēn




chéng
jiù

qiè
wèi
céng
yǒu


shè




lái
néng
zhǒng
zhǒng
fēn
bié

qiǎo
shuō
zhū


yán

róu
ruǎn

yuè

zhòng
xīn

shè




yào
yán
zhī


liàng

biān
wèi
céng
yǒu




chéng
jiù

zhǐ

shè






shuō

suǒ

zhě



suǒ
chéng
jiù



yǒu
nán
jiě
zhī


wéi



nǎi
néng
jiū
jìn
zhū

shí
xiàng

suǒ
wèi
zhū



shì
xiàng


shì
xìng


shì



shì



shì
zuò


shì
yīn


shì
yuán


shì
guǒ


shì
bào


shì
běn

jiū
jìng
děng

ěr
shí
shì
zūn

chóng
xuān



ér
shuō

yán

shì
xióng


liàng

zhū
tiān

shì
rén


qiè
zhòng
shēng
lèi


néng
zhī

zhě




suǒ
wèi

jiě
tuō
zhū
sān
mèi



zhū




néng

liáng
zhě

běn
cóng

shù




háng
zhū
dào

shèn
shēn
wēi
miào


nán
jiàn
nán

le



liàng

亿
jié

háng

zhū
dào


dào
chǎng

chéng
guǒ




zhī
jiàn


shì

guǒ
bào

zhǒng
zhǒng
xìng
xiāng




shí
fāng


nǎi
néng
zhī
shì
shì

shì



shì

yán

xiāng

miè

zhū

zhòng
shēng
lèi


yǒu
néng

jiě

chú
zhū


zhòng

xìn

jiān

zhě

zhū



zhòng

céng
gōng
yǎng
zhū



qiè
lòu

jìn

zhù
shì
zuì
hòu
shēn


shì
zhū
rén
děng



suǒ

kān

jiǎ
shǐ
使
mǎn
shì
jiān

jiē

shè



jìn

gòng

liàng


néng


zhì

zhèng
shǐ
使
mǎn
shí
fāng

jiē

shè





zhū




mǎn
shí
fāng
shā

jìn

gòng

liàng




néng
zhī


zhī


zhì


lòu
zuì
hòu
shēn


mǎn
shí
fāng
jiè


shù

zhú
lín


děng
gòng

xīn



亿

liàng
jié




shí
zhì


néng
zhī
shǎo
fēn

xīn





gōng
yǎng

shù


le

zhū



yòu
néng
shàn
shuō



dào

zhú
wěi

chōng
mǎn
shí
fāng
shā


xīn

miào
zhì


héng

shā
jié

xián
jiē
gòng

liang


néng
zhī

zhì


tuì
退
zhū




shù

héng
shā


xīn
gòng

qiú




néng
zhī

yòu
gào
shè




lòu




shèn
shēn
wēi
miào



jīn




wéi

zhī
shì
xiāng

shí
fāng


rán

shè


dāng
zhī

zhū







suǒ
shuō


dāng
shēng

xìn


shì
zūn

jiǔ
hòu

yào
dāng
shuō
zhēn
shí

gào
zhū
shēng
wén
zhòng


qiú
yuán
jué
chéng


lìng
tuō



dǎi

niè
pán
zhě



fāng
biàn
便


shì

sān
chéng
jiào

zhòng
shēng
chù
chù
zhù

yǐn
zhī
lìng

chū

ěr
shí

zhòng
zhōng

yǒu
zhū
shēng
wén
lòu
jìn
ā
luó
hàn

ā
ruò
jiāo
chén

děng
qiān
èr
bǎi
rén



shēng
wén

zhī

xīn


qiū


qiū


yōu

sāi

yōu




zuò
shì
niàn

jīn
zhě

shì
zūn


yīn
qín
chēng
tàn
fāng
biàn
便
ér
zuò
shì
yán


suǒ



shèn
shēn
nán
jiě

yǒu
suǒ
yán
shuō



nán
zhī


qiè
shēng
wén


zhī

suǒ

néng



shuō

jiě
tuō



děng





dào

niè
pán

ér
jīn

zhī
shì

suǒ


ěr
shí
shè


zhī

zhòng
xīn




wèi
liǎo

ér
bái

yán

shì
zūn


yīn

yuán

yīn
qín
chēng
tàn
zhū



fāng
biàn
便

shèn
shēn
wēi
miào

nán
jiě
zhī





lái

wèi
céng
cóng

wén

shì
shuō
jīn
;今
zhě

zhòng
xián
jiē
yǒu


wéi
yuàn
shì
zūn

yǎn

shì

shì
zūn


yīn
qín
chēng
tàn
shèn
shēn
wēi
miào
nán
jiě
zhī


ěr
shí
shè



chóng
xuān



ér
shuō

yán

huì


shèng
zūn

jiǔ
nǎi
shuō
shì



shuō


shì


wèi
sān
mèi

chán
dìng
jiě
tuō
děng







dào
chǎng
suǒ




néng

wèn
zhě



nán





néng
wèn
zhě


wèn
ér

shuō

chēng
tàn
suǒ
háng
dào

zhì
huì
shèn
wēi
miào

zhū

zhī
suǒ



lòu
zhū
luó
hàn


qiú
niè
pán
zhě

jīn
jiē
duò

wǎng




shuō
shì


qiú
yuán
jiào
zhě


qiū

qiū


zhū
tiān
lóng
guǐ
shén


qián


děng

xiāng
shì
huái
怀
yóu


zhān
yǎng
liǎng

zūn

shì
shì
wéi
yún


yuàn

wéi
jiě
shuō


zhū
shēng
wén
zhòng


shuō





jīn


zhì


huò

néng
liǎo

wéi
shì
jiū
jìng


wéi
shì
suǒ
háng
dào


kǒu
suǒ
shēng



zhǎng
zhān
yǎng
dài

yuàn
chū
wēi
miào
yīn

shí
wéi

shí
shuō

zhū
tiān
lóng
shén
děng


shù

héng
shā

qiú

zhū




shù
yǒu

wàn

yòu
zhū
wàn

亿
guó

zhuàn
lún
shèng
wáng
zhì


zhǎng

jìng
xīn


wén


dào

ěr
shí

gào
shè



zhǐ

zhǐ




shuō

ruò
shuō
shì
shì


qiè
shì
jiān
zhū
tiān

rén

jiē
dāng
jīng


shè


chóng
bái

yán

shì
zūn

wéi
yuàn
shuō
zhī

wéi
yuàn
shuō
zhī

suǒ

zhě


shì
huì

shù
bǎi
qiān
wàn

亿
ā
sēng

zhòng
shēng

céng
jiàn
zhū


zhū
gēn
měng


zhì
huì
míng
liǎo

wén

suǒ
shuō


néng
jìng
xìn

ěr
shí
shè



chóng
xuān



ér
shuō

yán


wáng

shàng
zūn

wéi
shuō
yuàn



shì
huì

liàng
zhòng

yǒu
néng
jìng
xìn
zhě



zhǐ
shè



ruò
shuō
shì
shì


qiè
shì
jiān
tiān

rén

ā
xiū
luó
jiē
dāng
jīng


zēng
shàng
màn

qiū
jiāng
zhuì


kēng

ěr
shí
shì
zūn
chóng
shuō

yán

zhǐ
zhǐ


shuō



miào
nán


zhū
zēng
shàng
màn
zhě

wén


jìng
xìn

ěr
shí
shè


chóng
bái

yán

shì
zūn

wéi
yuàn
shuō
zhī

wéi
yuàn
shuō
zhī

jīn

huì
zhōng



děng

bǎi
qiān
wàn

亿

shì
shì

céng
cóng

shòu
huà



rén
děng


néng
jìng
xìn

cháng

ān
wěn

duō
suǒ
ráo


ěr
shí
shè



chóng
xuān



ér
shuō

yán


shàng
liǎng

zūn

yuàn
shuō





wéi

zhǎng


wéi
chuí
fēn
bié
shuō

shì
huì

liàng
zhòng

néng
jìng
xìn





céng
shì
shì

jiào
huà

shì
děng

jiē

xīn

zhǎng


tīng
shòu




děng
qiān
èr
bǎi



qiú

zhě

yuàn
wèi

zhòng


wéi
chuí
fēn
bié
shuō

shì
děng
wén




shēng

huān


ěr
shí
shì
zūn
gào
shè





yīn
qín
sān
qǐng




shuō


jīn

tīng

shàn

niàn
zhī


dāng
wèi

fēn
bié
jiě
shuō

shuō


shí

huì
zhōng
yǒu

qiū


qiū


yōu

sāi

yōu



qiān
rén
děng


cóng
zuò




ér
tuì
退

suǒ

zhě



bèi
zuì
gēn
shēn
zhòng


zēng
shàng
màn

wèi

wèi


wèi
zhèng
wèi
zhèng

yǒu


shī

shì


zhù

shì
zūn

rán
ér

zhì
zhǐ

ěr
shí

gào
shè




jīn

zhòng



zhī


chún
yǒu
zhēn
shí

shè




shì
zēng
shàng
màn
rén

tuì
退

jiā



jīn
shàn
tīng

dāng
wèi

shuō

shè


yán

wéi
rán

shì
zūn

yuàn


wén


gào
shè




shì
miào


zhū


lái
shí
nǎi
shuō
zhī


yōu
tán

huá

shí

xiàn
ěr

shè




děng
dāng
xìn

zhī
suǒ
shuō

yán


wàng

shè



zhū

suí

shuō




nán
jiě

suǒ

zhě





shù
fāng
biàn
便

zhǒng
zhǒng
yīn
yuán



yán


yǎn
shuō
zhū


shì

fēi

liang
fēn
bié
zhī
suǒ
néng
jiě

wéi
yǒu
zhū

nǎi
néng
zhī
zhī

suǒ

zhě


zhū

shì
zūn
wéi



shì
yīn
yuán

chū
xiàn

shì

shè



yún

míng
zhū

shì
zūn
wéi



shì
yīn
yuán

chū
xiàn

shì

zhū

shì
zūn

lìng
zhòng
shēng
kāi

zhī
jiàn

shǐ
使

qīng
jìng


chū
xiàn

shì

;欲
shì
zhòng
shēng

zhī
zhī
jiàn


chū
xiàn

shì

;欲
lìng
zhòng
shēng


zhī
jiàn


chū
xiàn

shì

;欲
lìng
zhòng
shēng


zhī
jiàn
dào


chū
xiàn

shì

shè



shì
wéi
zhū




shì
yīn
yuán

chū
xiàn

shì


gào
shè



zhū


lái
dàn
jiào
huà



zhū
yǒu
suǒ
zuò

cháng
wèi

shì

wéi


zhī
zhī
jiàn
shì

zhòng
shēng

shè




lái
dàn



chéng


wèi
zhòng
shēng
shuō



yǒu

chéng

ruò
èr

ruò
sān

shè




qiè
shí
fāng
zhū





shì

shè



guò

zhū




liàng

shù
fāng
biàn
便

zhǒng
zhǒng
yīn
yuán



yán


ér
wèi
zhòng
shēng
yǎn
shuō
zhū


shì

jiē
wéi


chéng


shì
zhū
zhòng
shēng

cóng
zhū

wén


jiū
jìng
jiē


qiè
zhǒng
zhì

shè



wèi
lái
zhū

dāng
chū

shì




liàng

shù
fāng
biàn
便

zhǒng
zhǒng
yīn
yuán



yán


ér
wèi
zhòng
shēng
yǎn
shuō
zhū


shì

jiē
wéi


chéng


shì
zhū
zhòng
shēng

cóng

wén


jiū
jìng
jiē


qiè
zhǒng
zhì

shè



xiàn
zài
shí
fāng

liàng
bǎi
qiān
wàn

亿


zhōng

zhū

shì
zūn
duō
suǒ
ráo

ān

zhòng
shēng

shì
zhū




liàng

shù
fāng
biàn
便

zhǒng
zhǒng
yīn
yuán



yán


ér
wèi
zhòng
shēng
yǎn
shuō
zhū


shì

jiē
wéi


chéng


shì
zhū
zhòng
shēng

cóng

wén


jiū
jìng
jiē


qiè
zhǒng
zhì

shè



shì
zhū

dàn
jiào
huà






zhī
zhī
jiàn
shì
zhòng
shēng





zhī
zhī
jiàn

zhòng
shēng



lìng
zhòng
shēng


zhī
zhī
jiàn


shè




jīn



shì

zhī
zhū
zhòng
shēng
yǒu
zhǒng
zhǒng


shēn
xīn
suǒ
zhuó

suí

běn
xìng


zhǒng
zhǒng
yīn
yuán



yán


fāng
biàn
便

ér
wèi
shuō


shè





jiē
wéi



chéng


qiè
zhǒng
zhì


shè



shí
fāng
shì
jiè
zhōng

shàng

èr
chéng


kuàng
yǒu
sān

shè



zhū

chū


zhuó
è
shì

suǒ
wèi
jié
zhuó

fán
nǎo
zhuó

zhòng
shēng
zhuó

jiàn
zhuó

mìng
zhuó


shì

shè



jié
zhuó
luàn
shí

zhòng
shēng
gòu
zhòng

qiān
tān



chéng
jiù
zhū

shàn
gēn


zhū


fāng
biàn
便





chéng
fēn
bié
shuō
sān

shè



ruò





wèi
ā
luó
hàn


zhī

zhě


wén

zhī
zhū


lái
dàn
jiào
huà


shì


fēi




fēi
ā
luó
hàn

fēi

zhī


yòu

shè



shì
zhū

qiū


qiū



wèi


ā
luó
hàn

shì
zuì
hòu
shēn

jiū
jìng
niè
pán

biàn
便


zhì
qiú
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān



dāng
zhī

bèi
jiē
shì
zēng
shàng
màn
rén

suǒ

zhě


ruò
yǒu

qiū

shí

ā
luó
hàn

ruò

xìn




yǒu
shì
chù

chú

miè

hòu

xiàn
qián



suǒ

zhě



miè

hòu


shì
děng
jīng
shòu
chí

sòng
jiě

zhě

shì
rén
nán


ruò







zhōng
biàn
便

jué
liǎo

shè




děng
dāng

xīn
xìn
jiě
shòu
chí



zhū


lái
yán


wàng


yǒu

chéng

wéi


chéng

ěr
shí
shì
zūn

chóng
xuān



ér
shuō

yán


qiū

qiū


yǒu
huái
怀
zēng
shàng
màn

yōu

sāi

màn

yōu



xìn


shì

zhòng
děng


shù
yǒu

qiān



jiàn

guò


jiè
yǒu
quē
lòu




xiá


shì
xiǎo
zhì

chū

zhòng
zhōng
zhī
zāo
kāng


wēi





rén
xiǎn




kān
shòu
shì



zhòng

zhī


wéi
yǒu
zhū
zhēn
shí

shè


shàn
tīng

zhū

suǒ




liàng
fāng
biàn
便


ér
wèi
zhòng
shēng
shuō

zhòng
shēng
xīn
suǒ
niàn

zhǒng
zhǒng
suǒ
xíng
dào

ruò
gān
zhū

xìng

xiān
shì
shàn
è




zhī
shì



zhū
yuán



yán

fāng
biàn
便


lìng

qiè
huān


huò
shuō
xiū
duō
luó

qié
tuó

běn
shì

běn
shēng
wèi
céng
yǒu


shuō

yīn
yuán



bìng



yōu


shè
jīng

dùn
gēn

xiǎo


tān
zhuó

shēng



zhū

liàng



xíng
shēn
miào
dào

zhòng

suǒ
nǎo
luàn

wéi
shì
shuō
niè
pán


shè
shì
fāng
biàn
便

lìng



huì

wèi
céng
shuō

děng

dāng

chéng

dào

suǒ

wèi
céng
shuō

shuō
shí
wèi
zhì


jīn
zhèng
shì

shí

jué
dìng
shuō

chéng



jiǔ



suí
shùn
zhòng
shēng
shuō



chéng
wéi
běn



shuō
shì
jīng

yǒu


xīn
jìng

róu
ruǎn


gēn


liàng
zhū

suǒ

ér
xíng
shēn
miào
dào

wèi

zhū



shuō
shì

chéng
jīng




shì
rén

lái
shì
chéng

dào


shēn
xīn
niàn


xiū
chí
jìng
jiè



děng
wén





chōng
biàn
shēn


zhī

xīn
xíng


wèi
shuō

chéng

shēng
wén
ruò



wén

suǒ
shuō


nǎi
zhì




jiē
chéng




shí
fāng


zhōng

wéi
yǒu

chéng



èr


sān

chú

fāng
biàn
便
shuō

dàn

jiǎ
míng


yǐn
dǎo

zhòng
shēng

shuō

zhì
huì


zhū

chū

shì

wéi


shì
shí


èr

fēi
zhēn

zhōng


xiǎo
chéng




zhòng
shēng



zhù

chéng



suǒ



dìng
huì

zhuāng
yán




zhòng
shēng


zhèng

shàng
dào


chéng
píng
děng


ruò

xiǎo
chéng
huà

nǎi
zhì


rén



duò
qiān
tān


shì
wéi



ruò
rén
xìn
guī



lái


kuáng



tān



duàn
zhū

zhōng
è




shí
fāng

ér


suǒ
wèi



xiāng
yán
shēn

guāng
míng
zhào
shì
jiān


liàng
zhòng
suǒ
zūn

wéi
shuō
shí
xiāng
yìn

shè


dāng
zhī


běn

shì
yuàn


lìng

qiè
zhòng



děng






suǒ
yuàn

jīn
zhě

mǎn


huà

qiè
zhòng
shēng

jiē
lìng


dào

ruò


zhòng
shēng

jìn
jiào


dào


zhì
zhě
cuò
luàn


huò

shòu
jiào


zhī

zhòng
shēng

wèi
céng
xiū
shàn
běn

jiān
zhù




chī
ài

shēng
nǎo


zhū

yīn
yuán

zhuì
duò
sān
è
dào

lún
huí
liù

zhōng

bèi
shòu
zhū



shòu
tāi
zhī
wēi
xíng

shì
shì
cháng
zēng
zhǎng

báo

shǎo

rén

zhòng

suǒ




xié
jiàn
chóu
lín

ruò
yǒu
ruò

děng


zhǐ

zhū
jiàn



liù
shí
èr

shēn
zhù

wàng


jiān
shòu


shě


màn

jīn
gāo

chǎn

xīn

shí


qiān
wàn

亿
jié


wén

míng




wén
zhèng



shì
rén
nán


shì

shè




wéi
shè
fāng
biàn
便

shuō
zhū
jìn

dào

shì
zhī

niè
pán


suī
shuō
niè
pán

shì

fēi
zhēn
miè

zhū

cóng
běn
lái

cháng


miè
xiāng



háng
dào


lái
shì

zuò



yǒu
fāng
biàn
便


kāi
shì
sān
chéng



qiè
zhū
shì
zūn

jiē
shuō

chéng
dào

jīn

zhū

zhòng

jiē
yìng
chú

huò

zhū





wéi


èr
chéng

guò


shù
jié


liàng
miè



bǎi
qiān
wàn

亿
zhǒng


shù


liàng


shì
zhū
shì
zūn

zhǒng
zhǒng
yuán




shù
fāng
biàn
便


yǎn
shuō
zhū

xiāng

shì
zhū
shì
zūn
děng

jiē
shuō

chéng


huà

liàng
zhòng
shēng

lìng



dào

yòu
zhū

shèng
zhǔ

zhī

qiè
shì
jiān

tiān
rén
qún
shēng
lèi

shēn
xīn
zhī
suǒ


gèng


fāng
biàn
便

zhù
xiǎn




ruò
yǒu
zhòng
shēng
lèi

zhí
zhū
guò



ruò
wén


shī

huò
chí
jiè
rěn


jīng
jìn
chán
zhì
děng

zhǒng
zhǒng
xiū

huì


shì
zhū
rén
děng

jiē

chéng

dào

zhū

miè



ruò
rén
shàn
ruǎn
xīn


shì
zhū
zhòng
shēng

jiē

chéng

dào

zhū

miè



gōng
yǎng
shè

zhě


wàn

亿
zhǒng


jīn
yín




chē



nǎo

méi
guī
liú

zhū

qīng
jìng
guǎng
广
yán
shì

zhuāng
xiào

zhū


huò
yǒu

shí
miào

zhān
tán

chén
shuǐ



bìng

cái

tuán



děng

ruò

kuàng

zhōng



chéng

miào

nǎi
zhì
tóng




shā
wéi




shì
zhū
rén
děng

jiē

chéng

dào

ruò
rén
wéi



jiàn

zhū
xíng
xiàng


diāo
chéng
zhòng
xiāng

jiē

chéng

dào

huò


bǎo
chéng

dòu
shí
chì
bái
tóng

bái


qiān


tiě





huò

jiāo



yán
shì
zuò

xiàng


shì
zhū
rén
děng

jiē

chéng

dào

cǎi
huà
zuò

xiàng

bǎi

zhuāng
yán
xiāng


zuò
ruò
shǐ
使
rén

jiē

chéng

dào

nǎi
zhì
tóng



ruò
cǎo




huò

zhǐ
zhǎo
jiǎ

ér
huà
zuò

xiàng


shì
zhū
rén
děng

jiàn
jiàn

gōng





bēi
xīn

jiē

chéng

dào

dàn
huà
zhū




tuō

liàng
zhòng

ruò
rén


miào

bǎo
xiàng

huà
xiàng


huá
xiāng
fān
gài

jìng
xīn
ér
gōng
yǎng

ruò
shǐ
使
rén
zuò




chuī
jiǎo
bèi

xiāo

qín
kōng
hóu



náo
tóng



shì
zhòng
miào
yīn

jìn
chí

gōng
yǎng

huò

huān

xīn


bei
sòng



nǎi
zhì

xiǎo
yīn

jiē

chéng

dào

ruò
rén
sǎn
luàn
xīn

nǎi
zhì


huá

gōng
yǎng

huà
xiàng

jiàn
jiàn

shù


huò
yǒu
rén

bài

huò

dàn

zhǎng

nǎi
zhì


shǒu

huò

xiǎo

tóu



gōng
yǎng
xiàng

jiàn
jiàn

liàng



chéng

shàng
dào

guǎng
广


shù
zhòng




niè
pán


xīn
jìn
huǒ
miè

ruò
rén
sǎn
luàn
xīn




miào
zhōng


chēng




jiē

chéng

dào


zhū
guò



zài
shì
huò
miè
hòu

ruò
yǒu
wén
shì


jiē

chéng

dào

wèi
lái
zhū
shì
zūn


shù

yǒu
liàng

shì
zhū

lái
děng


fāng
biàn
便
shuō



qiè
zhū

lái



liàng
fāng
biàn
便


tuō
zhū
zhòng
shēng




lòu
zhì

ruò
yǒu
wén

zhě




chéng


zhū

běn
shì
yuàn


suǒ
háng

dào



lìng
zhòng
shēng


tóng


dào

wèi
lái
shì
zhū


suī
shuō
bǎi
qiān

亿


shù
zhū

mén


shí
wéi

chéng

zhū

liǎng

zūn

zhī

cháng

xìng


zhǒng
cóng
yuán


shì

shuō

chéng

shì

zhù

wèi

shì
jiān
xiāng
cháng
zhù


dào
chǎng
zhī


dǎo
shī
fāng
biàn
便
shuō

tiān
rén
suǒ
gōng
yǎng

xiàn
zài
shí
fāng



shù

héng
shā

chū
xiàn

shì
jiān

ān
yǐn
zhòng
shēng



shuō

shì


zhī



miè


fāng
biàn
便



suī
shì
zhǒng
zhǒng
dào


shí
wéi

chéng

zhī
zhòng
shēng
zhū
háng

shēn
xīn
zhī
suǒ
niàn

guò

suǒ




xìng
jīng
jìn



zhū
gēn

dùn


zhǒng
zhǒng
yīn
yuán




yán


suí
yìng
fāng
biàn
便
shuō

jīn



shì

ān
yǐn
zhòng
shēng



zhǒng
zhǒng

mén

xuān
shì


dào



zhì
huì


zhī
zhòng
shēng
xìng


fāng
biàn
便
shuō
zhū


jiē
lìng

huān


shè


dāng
zhī




yǎn
guān

jiàn
liù
dào
zhòng
shēng

pín
qióng


huì


shēng

xiǎn
dào

xiāng



duàn

shēn
zhù





máo
niú
ài
wěi


tān
ài



máng
míng

suǒ
jiàn


qiú

shì




duàn



shēn

zhū
xié
jiàn




shě


wéi
shì
zhòng
shēng


ér


bēi
xīn


shǐ
zuò
dào
chǎng

guān
shù

jīng
háng


sān


zhōng


wéi

shì
shì


suǒ

zhì
huì

wēi
miào
zuì



zhòng
shēng
zhū
gēn
dùn

zhù

chī
suǒ
máng



zhī
děng
lèi

yún

ér



ěr
shí
zhū
fàn
wáng


zhū
tiān

shì


shì

tiān
wáng




zài
tiān

bìng

zhū
tiān
zhòng

juàn
shǔ
bǎi
qiān
wàn

gōng
jìng

zhǎng


qǐng

zhuǎn

lún





wéi

ruò
dàn
zàn

chéng

zhòng
shēng
méi
zài



néng
xìn
shì





xìn


zhuì

sān
è
dào


níng

shuō





niè
pán

xún
niàn
guò



suǒ
xíng
fāng
bian
便



jīn
suǒ

dào


yìng
shuō
sān
chéng

zuò
shì

wéi
shí

shí
fāng

jiē
xiàn

fàn
yīn
wèi



shàn
zāi
shì
jiā
wén



zhī
dǎo
shī


shì

shàng


suí
zhū

qiè


ér
yòng
fāng
biàn
便



děng

jiē


zuì
miào




wéi
zhū
zhòng
shēng
lèi

fēn
bié
shuō
sān
chéng

shǎo
zhì

xiǎo




xìn
zuò


shì


fāng
biàn
便

fēn
bié
shuō
zhū
guǒ

suī

shuō
sān
chéng

dàn
wéi
jiào



shè


dāng
zhī


wén
shèng
shī


shēn
jìng
wēi
miào
yīn


chēng
nán




zuò

shì
niàn


chū
zhuó
è
shì


zhū

suǒ
shuō



suí
shùn
háng


wéi
shì
shì





luó
nài

zhū


miè
xiāng




yán
xuān


fāng
biàn
便



wéi


qiū
shuō

shì
míng
zhuǎn

lún

biàn
便
yǒu
niè
pán
yīn



ā
luó
hàn


sēng
chā
bié
míng

cóng
jiǔ
yuǎn
jié
lái

zàn
shì
niè
pán


shēng


yǒng
jìn


cháng

shì
shuō

shè


dāng
zhī


jiàn


děng

zhì
qiú

dào
zhě


liàng
qiān
wàn

亿

xián

gōng
jìng
xīn

jiē
lái
zhì

suǒ

céng
cóng
zhū

wén

fāng
biàn
便
suǒ
shuō




zuò
shì
niàn


lái
suǒ

chū

wéi
shuō

huì


jīn
zhèng
shì

shí

shè


dāng
zhī

dùn
gēn
xiǎo
zhì
rén

zhù
xiāng
jiāo
màn
zhě


néng
xìn
shì


jīn



wèi


zhū


zhōng

zhèng
zhí
shě
fāng
biàn
便

dàn
shuō

shàng
dào



wén
shì



wǎng
jiē

chú

qiān
èr
bǎi
luó
hàn



dāng
zuò



sān
shì
zhū


shuō

zhī

shì


jīn


shì

shuō

fēn
bié


zhū

xìng
chū
shì

xuán
yuǎn
zhí

nàn

zhèng
shǐ
使
chū

shì

shuō
shì


nán


liàng

shù
jié

wén
shì


nán

néng
tīng
shì

zhě


rén


nán



yōu
tán
huā


qiè
jiē
ài


tiān
rén
suǒ

yǒu

shí
shí
nǎi

chū

wén

huān

zàn

nǎi
zhì


yán


wéi

gōng
yǎng


qiè
sān
shì


shì
rén
shèn

yǒu

guò

yōu
tán
huā


děng

yǒu



wéi
zhū

wáng


gào
zhū

zhòng

dàn


chéng
dào

jiào
huà
zhū




shēng
wén




děng
shè



shēng
wén




dāng
zhī
shì
miào


zhū

zhī

yào



zhuó
è
shì

dàn

zhù
zhū



shì
děng
zhòng
shēng

zhōng

qiú

dào

dāng
lái
shì
è
rén

wén

shuō

chéng


huò

xìn
shòu



duò
è
dào

yǒu
cán
kuì
qīng
jìng

zhì
qiú

dào
zhě

dāng
wéi

shì
děng

guǎng
广
zàn

chéng
dào

shè


dāng
zhī

zhū



shì


wàn

亿
fāng
biàn
便

suí

ér
shuō





xué
zhě


néng
xiǎo
le



děng


zhī

zhū

shì
zhī
shī

suí

fāng
biàn
便
shì



zhū

huò

xīn
shēng

huān



zhī
dāng
zuò


卷二 譬喻品 第三

ěr
shí
shè


yǒng
yuè
huān





zhǎng

zhān
yǎng
zūn
yán
ér
bái

yán

jīn
cóng
shì
zūn
wén


yīn

xīn
huái
怀
yǒng
yuè


wèi
céng
yǒu

suǒ

zhě




cóng

wén

shì


jiàn
zhū


shòu

zuò


ér

děng



shì

shèn

gǎn
shāng

shī


lái

liàng
zhī
jiàn

shì
zūn


cháng

chǔ
shān
lín
shù
xià

ruò
zuò
ruò
xíng

měi
zuò
shì
niàn


děng
tóng


xìng

yún


lái

xiǎo
chéng

ér
jiàn



shì

děng
jiù

fēi
shì
zūn


suǒ

zhě


ruò

děng
dài
shuō
suǒ
yīn

chéng
jiù
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


zhě




chéng
ér


tuō

rán

děng

jiě
fāng
biàn
便
suí

suǒ
shuō

chū
wén




biàn
便
xìn
shòu


wéi


zhèng

shì
zūn


cóng

lái

zhōng

jìng

měi




ér
jīn
cóng


wén
suǒ
wèi
wén
wèi
céng
yǒu


duàn
zhū

huǐ

shēn

tài
rán

kuài

ān
wěn

jīn

nǎi
zhī
zhēn
shì



cóng

kǒu
shēng

cóng

huà
shēng




fēn

ěr
shí
shè



chóng
xuān



ér
shuō

yán


wén
shì

yīn


suǒ
wèi
céng
yǒu

xīn
huái
怀

huān



wǎng
jiē

chú


lái
méng

jiào


shī


chéng


yīn
shèn

yǒu

néng
chú
zhòng
shēng
nǎo




lòu
jìn

wén

chú
yōu
nǎo


chǔ

shān


huò
zài
shù
lín
xià

ruò
zuò
ruò
jīng
háng

cháng

wéi
shì
shì



shēn



yún

ér




děng




tóng


lòu



néng

wèi
lái

yǎn
shuō

shàng
dào

jīn

sān
shí
èr

shí

zhū
jiě
tuō

tóng
gòng


zhōng

ér



shì


shí
zhǒng
miào
hǎo

shí


gòng



shì
děng
gōng


ér

jiē

shī



jīng
xíng
shí

jiàn

zài

zhòng

míng
wén
mǎn
shí
fāng

guǎng
广
ráo

zhòng
shēng


wéi
shī




wéi


kuáng


cháng




měi

wéi
shì
shì



wèn
shì
zūn

wéi
shī
wéi

shī


cháng
jiàn
shì
zūn

chēng
zàn
zhū




shì




chóu
liàng

shì
shì

jīn
wén

yīn
shēng

suí

ér
shuō



lòu
nán



lìng
zhòng
zhì
dào
chǎng


běn
zhù
xié
jiàn

wéi
zhū
fàn
zhì
shī

shì
zūn
zhī

xīn


xié
shuō
niè
pán



chú
xié
jiàn


kōng


zhèng

ěr
shí
xīn

wèi


zhì

miè


ér
jīn
nǎi

jué

fēi
shì
shí
miè


ruò

zuò

shí


sān
shí
èr
xiāng

tiān
rén

chā
zhòng

lóng
shén
děng
gōng
jìng

shì
shí
nǎi

wèi

yǒng
jìn
miè






zhòng
zhōng

shuō

dāng
zuò


wén

shì

yīn


huǐ


chú

chū
wén

suǒ
shuō

xīn
zhōng

jīng


jiāng
fēi

zuò


nǎo
luàn

xīn




zhǒng
zhǒng
yuán



qiǎo
yán
shuō


xīn
ān

hǎi


wén

wǎng
duàn


shuō
guò

shì


liàng
miè



ān
zhù
fāng
biàn
便
zhōng


jiē
shuō
shì


xiàn
zài
wèi
lái



shù

yǒu
liàng



zhū
fāng
biàn
便

yǎn
shuō

shì



jīn
zhě
shì
zūn

cóng
shēng

chū
jiā


dào
zhuǎn

lún



fāng
biàn
便
shuō

shì
zūn
shuō
shí
dào


xún


shì


shì

dìng
zhī

fēi
shì

zuò



duò

wǎng


wèi
shì

suǒ
wéi

wén

róu
ruǎn
yīn

shēn
yuǎn
shèn
wēi
miào

yǎn
chàng
qīng
jìng



xīn

huān



huǐ
yǒng

jìn

ān
zhù
shí
zhì
zhōng


dìng
dāng
zuò


wéi
tiān
rén
suǒ
jìng

zhuǎn

shàng

lún

jiào
huà
zhū



ěr
shí

gào
shè




jīn

tiān

rén

shā
mén


luó
mén

děng

zhòng
zhōng
shuō



céng

èr
wàn

亿

suǒ

wèi

shàng
dào


cháng
jiào
huà




cháng

suí

shòu
xué



fāng
biàn
便
yǐn
dǎo



shēng


zhōng

shè





jiào

zhì
yuàn

dào


jīn

wàng

ér
biàn
便

wèi


miè



jīn
hái

lìng


niàn
běn
yuàn
suǒ
xíng
dào


wèi
zhū
shēng
wén
shuō
shì

chéng
jīng

míng
miào

lián
huá

jiào





suǒ

niàn

shè





wèi
lái
shì

guò

liàng

biān




jié

gòng
yǎng
ruò
gān
qiān
wàn

亿


fèng
chí
zhèng






suǒ
xíng
zhī
dào

dāng

zuò


hào
yuē
huá
guāng

lái

yìng
gòng

zhèng
biàn
zhī

míng
xíng


shàn
shì
shì
jiān
jiě


shàng
shì

tiáo

zhàng
fu

tiān
rén
shī



shì
zūn

guó
míng

gòu



píng
zhèng

qīng
jìng
yán
shì

ān
wěn
fēng


tiān
rén
chì
shèng

liú

wéi


yǒu

jiāo
dào

huáng
jīn
wéi
shéng

jiè




bàng

yǒu

bǎo
háng
shù

cháng
yǒu
huá
guǒ

huá
guāng

lái


sān
chéng
jiào
huà
zhòng
shēng

shè





chū
shí

suī
fēi
è
shì


běn
yuàn


shuō
sān
chéng



jié
míng

bǎo
zhuāng
yán



míng
yuē

bǎo
zhuāng
yán


guó
zhōng



wéi

bǎo



zhū




liàng

biān






suàn
shù


suǒ

néng


fēi

zhì


néng
zhī
zhě

ruò

xíng
shí

bǎo
huá
chéng



zhū



fēi
chū



jiē
jiǔ
zhí

běn



liàng
bǎi
qiān
wàn

亿

suǒ
jìng
xiū
fàn
xíng

héng
wéi
zhū

zhī
suǒ
chēng
tàn

cháng
xiū

huì



shén
tōng

shàn
zhī

qiè
zhū

zhī
mén

zhì
zhí

wěi

zhì
niàn
jiān



shì



chōng
mǎn

guó

shè



huá
guāng

shòu
寿
shí
èr
xiǎo
jié

chú
wéi
wáng

wèi
zuò

shí


guó
rén
mín

shòu
寿

xiǎo
jié

huá
guāng

lái
guò
shí
èr
xiǎo
jié

shòu
jiān
mǎn


ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān




gào
zhū

qiū

shì
jiān
mǎn



dāng
zuò


hào
yuē
huá

ān
xíng

duō
tuó
ā
qié


ā
luó


sān
miǎo
sān

tuó



guó





shì

shè



shì
huá
guāng

miè

zhī
hòu

zhèng

zhù
shì
sān
shí
èr
xiǎo
jié

xiàng

zhù
shì

sān
shí
èr
xiǎo
jié

ěr
shí
shì
zūn

chóng
xuān



ér
shuō

yán

shè


lái
shì

chéng


zhì
zūn

hào
míng
yuē
huá
guāng

dāng


liàng
zhòng

gōng
yǎng

shù






háng

shí

děng
gōng


zhèng


shàng
dào

guò

liàng
jié


jié
míng

bǎo
yán

shì
jiè
míng

gòu

qīng
jìng

xiá
huì


liú

wéi


jīn
shéng
jiè

dào


bǎo


shù

cháng
yǒu
huá
guǒ
shí


guó
zhū



zhì
niàn
cháng
jiān


shén
tōng

luó


jiē







shù

suǒ

shàn
xué


dào


shì
děng

shì

huá
guāng

suǒ
huà


wéi
wáng

shí


guó
shě
shì
róng


zuì

hòu
shēn

chū
jiā
chéng

dào

huá
guāng

zhù
shì

shòu
寿
shí
èr
xiǎo
jié


guó
rén
mín
zhòng

shòu
寿
mìng

xiǎo
jié


miè

zhī
hòu

zhèng

zhù

shì

sān
shí
èr
xiǎo
jié

guǎng
广

zhū
zhòng
shēng

zhèng

miè
jìn


xiàng

sān
shí
èr

shè

guǎng
广
liú


tiān
rén

gōng
yǎng

huá
guāng

suǒ
wéi


shì
jiē

shì


liǎng

shèng
zūn

zuì
shèng

lún




shì

shēn


yìng

xīn
qìng

ěr
shí


zhòng


qiū


qiū


yōu

sāi

yōu



tiān
lóng


chā

qián



ā
xiū
luó

jiā
lóu
luó

jǐn

luó


hóu
luó
qié
děng

zhòng

jiàn
shè




qián
shòu
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān




xīn

huān


yǒng
yuè

liàng



tuō
shēn
suǒ
zhuó
shàng



gòng
yǎng


shì

huán
yīn

fàn
tiān
wáng
děng



shù
tiān




tiān
miào


tiān
màn
tuó
luó
huá



màn
tuó
luó
huá
děng

gòng
yǎng



suǒ
sàn
tiān


zhù

kōng
zhōng

ér

huí
zhuǎn
zhū
;诸
tiān

yuè
bǎi
qiān
wàn
zhǒng



kōng
zhōng

shí

zuò


zhòng
tiān
huá

ér
zuò
shì
yán





luó
nài
chū
zhuǎn

lún

jīn
nǎi

zhuǎn

shàng
zuì


lún

ěr
shí
zhū
tiān


chóng
xuān



ér
shuō

yán




luó
nài

zhuǎn



lún

fēn
bié
shuō
zhū



zhòng
zhī
shēng
miè

jīn

zhuǎn
zuì
miào


shàng


lún

shì

shèn
shēn
ào

shǎo
yǒu
néng
xìn
zhě


děng
cóng

lái

shù
wén
shì
zūn
shuō

wèi
céng
wén

shì

shēn
miào
zhī
shàng


shì
zūn
shuō
shì



děng
jiē
suí



zhì
shè



jīn

shòu
zūn



děng


shì


dāng

zuò




qiè
shì
jiān

zuì
zūn

yǒu
shàng


dào




fāng
biàn
便
suí

shuō


suǒ
yǒu



jīn
shì
ruò
guò
shì


jiàn

gōng


jìn
huí
xiàng

dào

ěr
shí
shè


bái

yán

shì
zūn


jīn



huǐ

qīn


qián

shòu
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān




shì
zhū
qiān
èr
bǎi
xīn

zài
zhě


zhù
xué



cháng
jiào
huà
yán



néng

shēng
lǎo
bìng


jiū

niè
pán

shì
xué

xué
rén







jiàn

yǒu

jiàn
děng
wèi

niè
pán
ér
;而
jīn

shì
zūn
qián
wén
suǒ
wèi
wén

jiē
duò

huò

shàn
zāi

shì
zūn

yuàn
wèi

zhòng
shuō

yīn
yuán

lìng


huǐ

ěr
shí

gào
shè




xiān

yán

zhū

shì
zūn

zhǒng
zhǒng
yīn
yuán



yán

fān
biàn
便
shuō


jiē
wéi
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān




shì
zhū
suǒ
shuō

jiē
wèi
huà




rán

shè



jīn
dāng




gèng
míng



zhū
yǒu
zhì
zhě




jiě

shè



ruò
guó


luò

yǒu

zhǎng
zhě


nián
shuāi
mài

cái


liàng

duō
yǒu
tián
zhái

zhū
tóng



jie
guǎng
广


wéi
yǒu

mén

duō
zhū
rén
zhòng


bǎi

èr
bǎi
nǎi
zhì

bǎi
rén

zhǐ
zhù

zhōng

táng

xiǔ


qiáng

tuí
luò

zhù
gēn

bài

liáng
dòng
qīng
wēi

zhōu


shí

rán
huǒ


fén
shāo
shè
zhái

zhǎng
zhě
zhū


ruò
shí

èr
shí

huò
zhì
sān
shí

zài

zhái
zhōng

zhǎng
zhě
jiàn
shì

huǒ
cóng

miàn




jīng


ér
zuò
shì
niàn


suī
néng


suǒ
shāo
zhī
mén
ān
wěn

chū

ér
zhū

děng


huǒ
zhái
nèi

zhuó




jué

zhī


jīng



huǒ
lái

shēn


tòng
qiè


xīn

yàn
huàn


qiú
chū


shè



shì
zhǎng
zhě
zuò
shì

wéi


shēn
shǒu
yǒu


dāng




ruò


àn

cóng
shě
chū
zhī


gèng

wéi

shì
shè
wéi
yǒu

mén

ér

xiá
xiǎo

zhū

yòu
zhì

wèi
yǒu
suǒ
shí

liàn
zhuó

chù

huò
dāng
duò
luò

wéi
huǒ
suǒ
shāo


dāng
wèi
shuō

wèi
zhī
shì


shè

shāo


shí

chū


lìng

huǒ
zhī
suǒ
shāo
hài

zuò
shì
niàn



suǒ

wéi


gào
zhū



děng

chū


suī
lián
mǐn

shàn
yán
yòu


ér
zhū

děng

zhuó




kěn
xìn
shòu


jīng

wèi

liǎo

chū
xīn

;亦


zhī

zhě
shì
huǒ


zhě
wéi
shè

yún

wéi
shī

dàn
dōng

西
zǒu


shì

ér


ěr
shí
zhǎng
zhě

zuò
shì
niàn


shè

wéi

huǒ
suǒ
shāo



zhū

ruò

shí
chū


wéi
suǒ
fén


jīn
dāng
shè
fāng
biàn
便

lìng
zhū

děng

miǎn

hài


zhī
zhū

xiān
xīn

yǒu
suǒ
hào

zhǒng
zhǒng
zhēn
wán


zhī


qíng


zhuó

ér
gào
zhī
yán


děng
suǒ

wán
hào


yǒu
nán



ruò



hòu

yōu
huǐ



zhǒng
zhǒng
yáng
chē


鹿
chē

niú
chē

jīn
zài
mén
wài



yóu



děng


huǒ
zhái



chū
lái

su

suǒ


jiē
dāng



ěr
shí
zhū

wén

suǒ
shuō
zhēn
wán
zhī


shì

yuàn


xīn

yǒng
ruì


xiāng
tuī
pái

jìng
gòng
chí
zǒu

zhēng
chū
huǒ
zhái

shì
shí
zhǎng
zhě
jiàn
zhū

děng
ān
wěn

chū

jiē



dào
zhōng


ér
zuò



zhàng
ài


xīn
tài
rán

huān

yǒng
yuè

shí
zhū

děng

bái

yán


xiān
suǒ

wán
hào
zhī


yáng
chē


鹿
chē

niú
chē

yuàn
shí



shè



ěr
shí
zhǎng
zhě


zhū

děng


chē


chē
gāo
guǎng
广

zhòng
bǎo
zhuāng
jiào

zhōu

lán
shǔn


miàn
xuán
líng
yòu
;又


shàng
zhāng
shè
xiǎn
gài



zhēn


bǎo
ér
yán
shì
zhī

bǎo
shéng
jiāo
luò

chuí
zhū
huá
yīng

chóng

wǎn
yán

ān
zhì
dān
zhěn

jià

bái
niú



chōng
jié

xíng

shū
hǎo

yǒu

jīn


xíng

píng
zhèng




fēng
yòu
;又
duō

cóng
ér
shì
wèi
zhī

suǒ

zhě


shì

zhǎng
zhě
cái


liàng

zhǒng
zhǒng
zhū
zàng

jiē
chōng


ér
zuò
shì
niàn


cái





yīng

xià
liè
xiǎo
chē

zhū

děng

jīn

yòu
tóng

jiē
shì



ài

piān
dǎng


yǒu

shì

bǎo

chē


shù

li

yīng
dāng
děng
xīn



zhī



chà
bié

suǒ

zhě







zhōu


guó
yóu
shàng

kuì


kuàng
zhū


shì
shí
zhū


chéng

chē


wèi
céng
yǒu

fēi
běn
suǒ
wàng

shè






yún


shì
zhǎng
zhě
děng

zhū

zhēn
bǎo

chē

níng
yǒu

wàng
fǒu

shè


yán

fǒu


shì
zūn

shì
zhǎng
zhě
dàn
lìng
zhū


miǎn
huǒ
nàn

quán


mìng

fēi
wéi

wàng





ruò
quán
shēn
mìng

biàn
便
wéi


wán
hào
zhī


kuàng

fāng
biàn
便


huǒ
zhái
ér


zhī

shì
zūn

ruò
shì
zhǎng
zhě

nǎi
zhì


zuì
xiǎo

chē

yóu


wàng





shì
zhǎng
zhě
xiān
zuò
shì




fāng
biàn
便
lìng


chū


shì
yīn
yuán



wàng



kuàng
zhǎng
zhě

zhī
cái


liàng


ráo

zhū


děng


chē


gào
shè



shàn
zāi

shàn
zāi



suǒ
yán

shè




lái



shì


wéi

qiè
shì
jiān
zhī



zhū

wèi

shuāi
nǎo

yōu
huàn


míng
àn


yǒng
jìn



ér

chéng
jiù

liàng
zhī
jiàn




suǒ
wèi

yǒu

shén


zhì
huì




fāng
biàn
便

zhì
huì

luó





bēi

cháng

xiè
juàn

héng
qiú
shàn
shì




qiè

ér
shēng
sān
jiè
xiǔ

huǒ
zhái

wèi

zhòng
shēng
shēng
lǎo
bìng


yōu
bēi


nǎo


chī

àn


sān

zhī
huǒ

jiào
huà
lìng

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān



jiàn
zhū
zhòng
shēng
wéi
shēng
lǎo
bìng


yōu
bēi

nǎo
zhī
suǒ
shāo
zhǔ





cái



shòu
zhǒng
zhǒng

yòu
;又

tān
zhuó
zhuī
qiú


xiàn
shòu
zhòng


hòu
shòu



chù
shēng

è
饿
guǐ
zhī

ruò
;若
shēng
tiān
shàng


zài
rén
jiān

pín
qióng
kùn


ài
bié



yuàn
zēng
huì



shì
děng
zhǒng
zhǒng
zhū


zhòng
shēng

zài

zhōng

huān

you



jué

zhī


jīng





shēng
yàn


qiú
jiě
tuō



sān
jiè
huǒ
zhái
dōng

西
chí
zǒu

suī
zāo





wéi
huàn

shè




jiàn



biàn
便
zuò
shì
niàn


wéi
zhòng
shēng
zhī


yīng



nàn



liàng

biān

zhì
huì


lìng

you


shè




lái

zuò
shì
niàn

ruò

dàn

shén


zhì
huì


shè

fāng
biàn
便

wèi
zhū
zhòng
shēng
zàn

lái
zhī
jiàn



suǒ
wèi
zhě

zhòng
shēng

néng

shì



suǒ

zhě


shì
zhū
zhòng
shēng

wèi
miǎn
shēng
lǎo
bìng


yōu
bēi

nǎo

ér
wéi
sān
jiè
huǒ
zhái
suǒ
shāo

;何
yóu
néng
jiě

zhī
zhì
huì

shè





zhǎng
zhě

suī

shēn
shǒu
yǒu

ér

yòng
zhī

dàn

yīn
qín
fāng
biàn
便
miǎn

zhū

huǒ
zhái
zhī
nàn

rán
hòu


zhēn
bǎo

chē


lái



shì

suī
yǒu



suǒ
wèi
ér

yòng
zhī

dàn

zhì
huì
fāng
biàn
便


sān
jiè
huǒ
zhái


zhòng
shēng

wèi
shuō
sān
chéng

shēng
wén


zhī



chéng

ér
zuò
shì
yán


děng



zhù
sān
jiè
huǒ
zhái


tān



shēng
xiāng
wèi
chù


ruò
tān
zhuó
shēng
ài


wéi
suǒ
shāo



chū
sān
jiè

dāng

sān
chéng

shēng
wén


zhī



chéng


jīn
wèi

bǎo
rèn

shì

zhōng





děng
dàn
dāng
qín
xiū
jīng
jìn


lái

shì
fāng
biàn
便
yòu
jìn
zhòng
shēng


zuò
shì
yán


děng
dāng
zhī

sān
chéng


jiē
shì
shèng
suǒ
chēng
tàn


zài




suǒ

qiú

chéng
shì
sān
chéng



lòu
gēn



jué

dào

chán
dìng

jiě
tuō

sān
mèi
děng
ér




biàn
便


liàng
ān
wěn
kuài


shè



ruò
yǒu
zhòng
shēng

nèi
yǒu
zhì
xìng

cóng

shì
zūn
wén

xìn
shòu

yīn
qín
jīng
jìn



chū
sān
jiè


qiú
niè
pán

shì
míng
shēng
wén
chéng



zhū

wèi
qiú
yáng
chē
chū

huǒ
zhái
ruò
;若
yǒu
zhòng
shēng

cóng

shì
zūn
wén

xìn
shòu

yīn
qín
jīng
jìn

qiú

rán
huì



shàn


shēn
zhī
zhū

yīn
yuán

shì
míng

zhī

chéng



zhū

wèi
qiú

鹿
chē
chū

huǒ
zhái
ruò
;若
yǒu
zhòng
shēng

cóng

shì
zūn
wén

xìn
shòu

qín
xiū
jīng
jìn

qiú

qiè
zhì


zhì


rán
zhì


shī
zhì


lái
zhī
jiàn




suǒ
wèi

mǐn
niàn

ān


liàng
zhòng
shēng



tiān
rén


tuō

qiè

shì
míng

chéng



qiú

chéng


míng
wéi






zhū

wèi
qiú
niú
chē

chū

huǒ
zhái

shè





zhǎng
zhě

jiàn
zhū

děng
ān
wěn

chū
huǒ
zhái

dào

wèi
chù


wéi
cái


liàng

děng


chē
ér

zhū



lái



shì

wéi

qiè
zhòng
shēng
zhī


ruò
jiàn

liàng

亿
qiān
zhòng
shēng



jiào
mén
chū
sān
jiè



wèi
xiǎn
dào


niè
pán



lái
ěr
shí
biàn
便
zuò
shì
niàn


yǒu

liàng

biān
zhì
huì




wèi
děng
zhū


zàng

shì
zhū
zhòng
shēng
jiē
shì



děng


chéng


lìng
yǒu
rén


miè


jiē


lái
miè

ér
miè

zh

shì
zhū
zhòng
shēng
tuō
sān
jiè
zhě



zhū

chán
dìng

jiě
tuō
děng


zhī


jiē
shì

xiàng


zhǒng

shèng
suǒ
chēng
tàn

néng
shēng
jìng
miào


zhī


shè





zhǎng
zhě

chū

sān
chē
yòu
yǐn
zhū


rán
hòu
dàn


chē

bǎo

zhuāng
yán

ān
wěn


rán
;然

zhǎng
zhě


wàng
zhī
jiù


lái



shì


yǒu

wàng

chū
shuō
sān
chéng
yǐn
dǎo
zhòng
shēng

rán
hòu
dàn


chéng
ér

tuō
zhī






lái
yǒu

liàng
zhì
huì




suǒ
wèi
zhū

zhī
zàng

néng


qiè
zhòng
shēng

chéng
zhī


dàn

jìn
néng
shòu

shè




shì
yīn
yuán

dāng
zhī
zhū

fāng
biàn
便






chéng
fēn
bié
shuō
sān



chóng
xuān



ér
shuō

yán



zhǎng
zhě

yǒu


zhái


zhái
jiǔ


ér

dùn


táng
shè
gāo
wēi

zhù
gēn
cuī
xiǔ

liáng
dòng
qīng
xié



tuí
huǐ

qiáng


chè



chǐ
luò


shān
luàn
zhuì

chuán

chà
tuō

zhōu
zhàng




huì
chōng
biàn

yǒu

bǎi
rén

zhǐ
zhù

zhōng

chī
xiāo
diāo
jiù


què
jiū


wán
shé

xiē


gōng
yóu
yán

shǒu
gōng
bǎi


yòu


shǔ

zhū
è
chóng
bèi

jiāo
héng
chí
zǒu

shǐ
niào
尿
chòu
chù


jìng
liú


qiāng
láng
zhū
chóng

ér


shàng


láng

gàn


jué
jiàn


jiē
niè

shī


ròu
láng


yóu
shì
qún
gǒu

jìng
lái

cuō


léi
zhāng
huáng

chù
chù
qiú
shí

dòu
zhèng

chè

ái
chái
háo
fèi


shè
kǒng


biàn
zhuàng

shì

chù
chù
jiē
yǒu

chī
mèi
wǎng
liǎng


chā
è
guǐ

shí
dàn
rén
ròu


chóng
zhī
shǔ

zhū
è
qín
shòu



chǎn
shēng



cáng



chā
jìng
lái

zhēng

shí
zhī

shí
zhī

bǎo

ě
xin
zhuǎn
chì

dòu
zhèng
zhī
shēng

shèn


wèi

jiū
pán

guǐ

dūn


duǒ

huò
shí




chǐ
èr
chǐ

wǎng
fǎn
yóu
xíng

zòng




zhuō
gǒu
liǎng



lìng
shī
shēng


jiǎo
jiā
jǐng


gǒu




yǒu
zhū
guǐ


shēn
cháng


luǒ
xíng
hēi
shòu

cháng
zhù

zhōng



è
shēng

jiào

qiú
shí


yǒu
zhū
guǐ


yān

zhēn


yǒu
zhū
guǐ

shǒu

niú
tóu

huò
shí
rén
ròu

huò

dàn
gǒu

tóu

péng
luàn

cán
hài
xiōng
xiǎn



suǒ


jiào
huàn
chí
zǒu


chā
è
饿
guǐ

zhū
è
niǎo
shòu




xiàng

kuī
kàn
chuāng
yǒu


shì
zhū
nán

kǒng
wèi

liàng

shì
xiǔ

zhái

shǔ


rén


rén
jìn
chū

wèi
jiǔ
zhī
jiān


hòu
shě
zhái


rán
huǒ



miàn

shí


yán

chì

dòng
liáng
chuán
zhù

bào
shēng
zhèn
liè

cuī
zhé
duò
luò

qiáng

bēng
dǎo

zhū
guǐ
shén
děng

yáng
shēng

jiào

diāo
jiù
zhū
niǎo

jiū
pán

děng

zhōu
zhāng
huáng



néng

chū

è
shòu

chóng

cáng
cuàn
kǒng
xué


shě

guǐ


zhù

zhōng

báo




wéi
huǒ
suǒ


gòng
xiāng
cán
hài

yǐn
xuè
dàn
ròu


gàn
zhī
shǔ

bìng

qián


zhū

è
shòu

jìng
lái
shí
dàn

chòu
yān
fēng



miàn
chōng



gōng
yóu
yán


shé
zhī
lèi

wéi
huǒ
suǒ
shāo

zhēng
zǒu
chū
xué

jiū
pán

guǐ

suí

ér
shí

yòu
zhū
è
饿
guǐ

tóu
shàng
huǒ
rán




nǎo

zhōu
zhāng
mèn
zǒu


zhái

shì

shèn


wèi


hài
huǒ
zāi

zhòng
nán
fēi


shì
shí
zhái
zhǔ
zài
mén
wài


wén
yǒu
rén
yán


zhū

děng

xiān
yīn
yóu


lái


zhái

zhì
xiǎo

zhī

huān


zhù

zhǎng
zhě
wén


jīng

huǒ
zhái

fāng

jiù


lìng

shāo
hài

gào

zhū


shuō
zhòng
huàn
nàn

è
guǐ

chóng

zāi
huǒ
màn
yán

zhòng




xiāng


jué


shé
wán



zhū

chā

jiū
pán

guǐ


gàn

gǒu

diāo
jiù
chī
xiāo

bǎi

zhī
shǔ



nǎo


shèn


wèi



nàn
chù

kuàng


huǒ

zhū


zhī

suī
wén

huì

yóu


zhù






shì
shí
zhǎng
zhě

ér
zuò
shì
niàn

zhū






chóu
nǎo

jīn

shè
zhái






ér
zhū

děng

dān
miǎn




shòu

jiào

jiāng
wéi
huǒ
hài


biàn
便

wéi

shè
zhū
fāng
biàn
便

gào
zhū

děng


yǒu
zhǒng
zhǒng

zhēn
wán
zhī


miào
bǎo
hǎo
chē

yáng
chē

鹿
chē


niú
zhī
chē

jīn
zài
mén
wài


děng
chū
lái


wéi

děng
zào
zuò

chē

suí

suǒ




yóu


zhū

wén
shuō



zhū
chē


shí
bēn
jìng

chí
zǒu
ér
chū

dào

kòng



zhū

nàn

zhǎng
zhě
jiàn



chū
huǒ
zhái

zhù




zuò
shī

zuò

ér

qìng
yán


jīn
kuài



zhū

děng

shēng

shèn
nán


xiǎo

zhī

ér

xiǎn
zhái

duō
zhū

chóng

chī
mèi

wèi


huǒ
měng
yán


miàn



ér

zhū


tān
zhù





jiù
zhī

lìng

tuō
nán

shì

zhū
rén


jīn
kuài


ěr
shí
zhū


zhī

ān
zuò

jiē


suǒ

ér
bái

yán

yuàn


děng

sān
zhǒng
bǎo
chē


qián
suǒ


zhū

chū
lái

dāng

sān
chē

suí

suǒ


jīn
zhèng
shì
shí

wéi
chuí
gěi


zhǎng
zhě




cáng
zhòng
duō

jīn
yín
liú


chē


nǎo


zhòng
bǎo


zào
zhū

chē

zhuāng
xiào
yán
shì

zhōu

lán
dùn


miàn
xuán
líng

jīn
shéng
jiāo
luò

zhēn
zhū
luó
wǎng

zhāng
shī

shàng

jīn
huá
zhū
yīng

chù
chù
chuí
xià

zhòng
cǎi

shì

zhōu

wéi
rào

róu
ruǎn
zèng
kuàng


wéi
yīn


shàng
miào

dié

jià
zhí
qiān

亿

xiān
bái
jìng
jié




shàng

yǒu

bái
niú

féi
zhuàng
duō


xíng

shū
hǎo


jià
bǎo
chē

duō
zhū
bīn
cóng

ér
shì
wèi
zhī


shì
miào
chē

děng

zhū


zhū

shì
shí

huān

yǒng
yuè

chéng
shì
bǎo
chē

you


fāng



kuài



zài

ài

gào
shè






shì

zhòng
shèng
zhōng
zūn

shì
jiān
zhī



qiè
zhòng
shēng

jiē
shì



shēn
zhù
shì



yǒu
huì
xīn

sān
jiè

ān

yóu

huǒ
zhái

zhòng

chōng
mǎn

shèn


wèi

cháng
yǒu
shēng
lǎo
bìng

yōu
huàn


shì
děng
huǒ

chì
rán




lái



sān
jiè
huǒ
zhái


rán
xián


ān
chù
lín


jīn

sān
jiè

jiē
shì

yǒu


zhōng
zhòng
shēng


shì



ér
jīn

chù

duō
zhū
huàn
nàn

wéi


rén

néng
wéi
jiù


suī

jiào
zhào

ér

xìn
shòu


zhū

rǎn

tān
zhù
shēn



shì
fāng
biàn
便

wéi
shuō
sān
chéng

lìng
zhū
zhòng
shēng

zhī
sān
jiè


kāi
shì
yǎn
shuō

chū
shì
jiān
dào

shì
zhū

děng

ruò
xīn
jué
dìng



sān
míng


liù
shén
tōng

yǒu

yuán
jiào


tuì
退




shè




wéi
zhòng
shēng






shuō


chéng


děng
ruò
néng

xìn
shòu
shì



qiè
jiē
dāng

chéng


dào

shì
chéng
wēi
miào

qīng
jìng




zhū
shì
jiān

wéi

yǒu
shàng


suǒ
yuè



qiè
zhòng
shēng

suǒ
yìng
chēng
zàn

gōng
yǎng

bài


liàng

亿
qiān

zhū

jiě
tuō

chán
dìng
zhì
huì








shì
chéng

lìng
zhū

děng



jié
shù

cháng

yóu



zhū




shēng
wén
zhòng

chéng

bǎo
chéng

zhí
zhì
dào
chǎng


shì
yīn
yuán

shí
fāng

qiú

gèng


chéng

chú

fāng
biàn
便

gào
shè




zhū
rén
děng

jiē
shì





shì



děng
lèi
jié

zhòng

suǒ
shāo


jiē



lìng
chū
sān
jiè


suī
xiān
shuō


děng
miè


dàn
jìn
shēng


ér
shí

miè

jīn
suǒ
yìng
zuò

wéi

zhì
huì

ruò
yǒu




shì
zhòng
zhōng

néng

xīn
tīng

zhū

shí


zhū

shì
zūn

suī

fāng
biàn
便

suǒ
huà
zhòng
shēng

jiē
shì



ruò
rén
xiǎo
zhì

shēn
zhù
ài


wèi

děng


shuō




zhòng
shēng
xīn



wèi
céng
yǒu


shuō



zhēn
shí



ruò
yǒu
zhòng
shēng


zhī

běn

shēn
zhù

yīn


néng
zàn
shě

wéi
shì
děng


fāng
biàn
便
shuō
dào

zhū

suǒ
yīn

tān

wéi
běn

ruò
miè
tān



suǒ

zhǐ

miè
jìn
zhū


míng

sān


wéi
miè



xiū
xíng

dào


zhū



míng

jiě
tuō

shì
rén


ér

jiě
tuō

dàn


wàng

míng
wéi
jiě
tuō


shí
wèi



qiè
jiě
tuō


shuō
shì
rén

wèi
shí
miè



rén
wèi



shàng
dào







lìng
zhì
miè



wéi

wáng




zài

ān
yǐn
zhòng
shēng


xiàn

shì


shè






yìn

wéi




shì
jiān

shuō

zài
suǒ
yóu
fāng


wàng
xuān
chuán

ruò
yǒu
wén
zhě

suí

dǐng
shòu

dāng
zhī
shì
rén

ā


zhì

ruò
yǒu
xìn
shòu


jīng

zhě

shì
rén

céng

jiàn
guò



gōng
jìng
gōng
yǎng


wén
shì


ruò
rén
yǒu
néng

xìn

suǒ
shuō


wéi
jiàn



jiàn





qiū
sēng

bìng
zhū





huá
jīng

wéi
shēn
zhì
shuō

qiǎn
shí
wén
zhī


huò

jiě


qiè
shēng
wén



zhī




jīng
zhōng


suǒ




shè



shàng


jīng


xìn



kuàng

shēng
wén



shēng
wén

xìn




suí
shùn

jīng

fēi

zhì
fēn

yòu
shè



jiāo
màn
xiè
dài



jiàn
zhě


shuō

jīng

fán

qiǎn
shí

shēn
zhù



wén

néng
jiě



wéi
shuō

ruò
rén

xìn

huǐ
bàng

jīng


duàn

qiè

shì
jiān

zhǒng

huò

pín


ér
huái
怀

huò


dāng
tīng
shuō


rén
zuì
bào

ruò

zài
shì

ruò
miè

hòu


yǒu
fěi
bàng



jīng
diǎn

jiàn
yǒu

sòng

shū
chí
jīng
zhě

qīng
jiàn
zēng


ér
huái
怀
jié
hèn


rén
zuì
bào


jīn

tīng


rén
mìng
zhōng


ā






jié

jié
jìn
gēng
shēng


shì
zhǎn
zhuǎn

zhì

shù
jié

cóng


chū

dāng
duò
chù
shēng

ruò
gǒu

gàn


xíng
hàn
shòu


dǎn
jiè
lài

rén
suǒ
chù
ráo

yòu

wéi
rén

zhī
suǒ
è
jiàn

cháng
kùn




ròu

jié

shēng
shòu
chǔ



bèi

shí

duàn

zhǒng


shòu

zuì
bào

ruò
zuò
luò
tuó

huò
shēng

zhōng

shēn
cháng

zhòng

jiā
zhū
zhàng
chuí

dàn
niàn
shuǐ
cǎo



suǒ
zhī

bàng

jīng


huò
zuì

shì

yǒu
zuò

gàn

lái


luò

shēn

jiè
lài

yòu




wéi
zhū
tóng

zhī
suǒ

zhì

shòu
zhū

tòng

huò
shí
zhì







gèng
shòu
mǎng
shēn


xíng
zhǎng



bǎi
yóu
xún

lóng
ái



wǎn
zhuǎn

háng

wéi
zhū
xiǎo
chóng

zhī
suǒ

shí

zhòu

shòu



yǒu
xiū


bàng

jīng


huò
zuì

shì

ruò

wéi
rén

zhū
gēn
ān
dùn

cuó
lòu
luán


máng
lóng
bèi


yǒu
suǒ
yán
shuō

rén

xìn
shòu

kǒu

cháng
chòu

guǐ
mèi
suǒ
zhù

pín
qióng
xià
jiàn

wéi
rén
suǒ
shǐ
使

duō
bìng
xiāo
shòu


suǒ



suī
qīn

rén

rén

zài


ruò
yǒu
suǒ


xún

wàng
shī

ruò
xiū

dào

shùn
fāng
zhì
bìng

gèng
zēng



huò

zhì


ruò

yǒu
bìng


rén
jiù
liáo

shè

liáng
yào

ér

zēng


ruò

fǎn


chāo
jié
qiè
dào


shì
děng
zuì

héng
luó

yāng



zuì
rén

yǒng

jiàn


zhòng
shèng
zhī
wáng

shuō

jiào
huà



zuì
rén

cháng
shēng
nán
chǔ

kuáng
lóng
xīn
luàn

yǒng

wén




shù
jié


héng

shā

shēng
zhé
lóng


zhū
gēn



cháng
chù




yóu
yuán
guān

zài

è
dào



shě
zhái

tuó

zhū
gǒu

shì

háng
chù

bàng

jīng


huò
zuì

shì

ruò

wéi
rén

lóng
máng
yīn


pín
qióng
zhū
shuāi



zhuāng
yán

shuǐ
zhǒng
gàn
xiāo

jiè
lài
yōng



shì
děng
bìng


wéi

fu

shēn
cháng
chòu
chù

gòu
huì

jìng

shēn
zhù

jiàn

zēng

chēn
huì

yín

chì
shèng



qín
shòu

bàng

jīng


huò
zuì

shì

gào
shè



bàng

jīng
zhě

ruò
shuō

zuì

qióng
jié

jìn


shì
yīn
yuán







zhì
rén
zhōng


shuō

jīng

ruò
yǒu

gēn

zhì
huì
míng
liǎo

duō
wén
qiáng
shí

qiú

dào
zhě


shì
zhī
rén

nǎi

wéi
shuō

ruò
rén
céng
jiàn


亿
bǎi
qiān


zhí
zhū
shàn
běn

shēn
xīn
jiān



shì
zhī
rén

nǎi

wéi
shuō

ruò
rén
jīng
jìn

cháng
xiū

xīn



shēn
mìng

nǎi

wéi
shuō

ruò
rén
gōng
jìng


yǒu

xīn


zhū
fán



chǔ
shān



shì
zhī
rén

nǎi

wéi
shuō

yòu
shè



ruò
jiàn
yǒu
rén

shě
è
zhī
shi

qīn
jìn
shàn
yǒu


shì
zhī
rén

nǎi

wéi
shuō

ruò
jiàn



chí
jiè
qīng
jié


jìng
míng
zhū

qiú

chéng
jīng


shì
zhī
rén

nǎi

wéi
shuō

ruò
rén

chēn

zhì
zhí
róu
ruǎn

cháng
mǐn

qiè

gōng
jìng
zhū



shì
zhī
rén

nǎi

wéi
shuō


yǒu





zhòng
zhōng


qīng
jìng
xīn

zhǒng
zhǒng
yīn
yuán



yán


shuō


ài


shì
zhī
rén

nǎi

wéi
shuō

ruò
yǒu

qiū

wéi

qiè
zhì


fāng
qiú



zhǎng
dǐng
shòu

dàn

shòu
chí


chéng
jīng
diǎn

nǎi
zhì

shòu


jīng




shì
zhī
rén

nǎi

wéi
shuō


rén
zhì
xīn

qiú

shè



shì
qiú
jīng



dǐng
shòu


rén



zhì
qiú

jīng


wèi
céng
niàn

wài
dào
diǎn



shì
zhī
rén

nǎi

wéi
shuō

gào
shè




shuō
shì
xiāng

qiú

dào
zhě

qióng
jié

jìn


shì
děng
rén


néng
xìn
jiě


dāng
wéi
shuō

miào

huá
jīng

卷二 信解品 第四

ěr
shí
huì
mìng






jiā
zhān
yán



jiā
shè




jiān
lián

cóng

suǒ
wén
wèi
céng
yǒu


shì
zūn
shòu
shè


ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān






yǒu
xīn

huān

yǒng
yuè


cóng
zuò


zhěng

fu
piān
tǎn
yòu
jiān

yòu

zhuó



xīn

zhǎng


gōng
gōng
jìng

zhān
yǎng
zūn
yán
ér
bái

yán


děng

sēng
zhī
shǒu

nián
bìng
xiǔ
mài


wèi


niè
pán


suǒ
kān
rèn



jìn
qiú
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān



shì
zūn
wǎng

shuō


jiǔ


shí
zài
zuò

shēn


xiè

dàn
niàn
kōng


xiàng


zuò






you

shén
tōng

jìng

guó


chéng
jiù
zhòng
shēng

xīn




suǒ

zhě


shì
zūn
lìng

děng
chū

sān
jiè


niè
pán
zhèng

yòu
jīn

děng
nián

xiǔ
mài



jiào
huà


ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān




shēng

niàn
hào

zhī
xīn


děng
jīn


qián

wén
shòu
shēng
wén
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān




xīn
shèn
huān



wèi
céng
yǒu


wèi

jīn


rán

wén

yǒu
zhī


shēn

qìng
xìng

huò

shàn



liàng
zhēn
bǎo


qiú



shì
zūn


děng
jīn
zhě

shuō



míng




ruò
yǒu
rén

nián

yòu
zhì

shè

táo
shì

jiǔ
zhù

guó

huò
shí

èr
shí

zhì

shí
suì

nián

zhǎng


jiā

qióng
kùn

chí
chěng

fāng

qiú

shí

jiàn
jiàn
you
xíng


xiàng
běn
guó



xiān
lái

qiú




zhōng
zhǐ

chéng


jie



cái
bǎo

liàng

jīn

yín

liú


shān






li

zhū
děng


zhū
cāng



jiē
yíng


duō
yǒu
tóng


chén
zuǒ


mín

xiàng

chē
chéng

niú
yáng

shù

chū




nǎi
biàn

guó

shāng




shèn
zhòng
duō

shí
pín
qióng

you
zhū

luò

jīng

guó


suì
dào


suǒ
zhǐ
zhī
chéng



niàn





bié

shí

nián

ér
wèi
céng
xiàng
rén
shuō


shì

dàn


wéi

xīn
huái
怀
huǐ
hèn


niàn
lǎo
xiǔ

duō
yǒu
cái


jīn
yín
zhēn
bǎo

cāng

yíng



yǒu




dàn
zhōng


cái

sàn
shī


suǒ
wěi


shì

yīn
qín
měi





zuò
shì
niàn


ruò



wěi

cái


tǎn
rán
kuài




yōu


shì
zūn

ěr
shí
qióng

yōng
lìn
zhǎn
zhuǎn

dào

shè

zhù

mén


yáo
jiàn




shī

chuáng

bǎo

chéng


zhū

luó
mén

chà



shì
jiē
gōng
jìng
wéi
rào


zhēn
zhū
yīng
luò

jià
zhí
qiān
wàn

zhuāng
yán

shēn


mín

tóng


shǒu
zhí
bái


shì

zuǒ
yòu



bǎo
zhàng

chuí
zhū
huá
fān

xiāng
shuǐ



sàn
zhòng
míng
huá

luó
liè
bǎo


chū
nèi



yǒu

shì
děng
zhǒng
zhǒng
yán
shì

wēi


zūn

qióng

jiàn

yǒu


shì


huái
怀
kǒng


huǐ
lái
zhì


qiè
zuò
shì
niàn


huò
shì
wáng

huò
shì
wáng
děng

fēi

yōng



zhī
chù



wǎng
zhì
pín




yǒu



shí



ruò
jiǔ
zhù


huò
jiàn



qiáng
shǐ
使

zuò

zuò
shì
niàn



zǒu
ér


shí

zhǎng
zhě

shī

zuò

jiàn

biàn
便
shí

xīn

huān



zuò
shì
niàn


cái


zàng

jīn
yǒu
suǒ



cháng

niàn




yóu
jiàn
zhī

ér


lái

shèn
shì

yuàn


suī
nián
xiǔ

yóu

tān



qiǎn
bàng
rén


zhuī
jiāng
huán

ěr
shí
shǐ
使
zhě


zǒu
wǎng
zhuō

qióng

jīng
è

chēng
yuàn

huàn



xiāng
fàn


wéi
jiàn
zhuō

shǐ
使
zhě
zhí
zhī



qiáng
qiān
jiāng
huán


shì
qióng



niàn

zuì

ér
bèi
qiú
zhí



dìng


zhuǎn
gèng
huáng


mèn
jué




yáo
jiàn
zhī

ér

shǐ
使
yán




rén


qiáng
jiàng
lái


lěng
shuǐ

miàn

lìng

xǐng







suǒ

zhě



zhī


zhì

xià
liè


zhī
háo
guì
wéi

suǒ
nán

shěn
zhī
shì

ér

fāng
biàn
便




rén
yún
shì



shǐ
使
zhě

zhī


jīn
fàng


suí

suǒ


qióng

huān



wèi
céng
yǒu

cóng

ér


wǎng
zhì
pín
li


qiú

shí

ěr
shí
zhǎng
zhě
jiāng

yòu
yǐn


ér
shè
fāng
biàn
便


qiǎn
èr
rén

xíng

qiáo
cuì

wēi

zhě








qióng



yǒu
zuò
chù

bèi


zhí

qióng

ruò


jiāng
lái
shǐ
使
zuò

ruò
yán



suǒ
zuò

biàn
便


zhī



chú
fèn


děng
èr
rén

gòng

zuò

shí
èr
shǐ
使
rén

qiú
qióng





zhī


chén
shàng
shì

ěr
shí
qióng

xiān


jià

xún

chú
fèn



jiàn


mǐn
ér
guài
zhī

yòu





chuāng
yǒu
zhōng
yáo
jiàn

shēn

léi
shòu
qiáo
cuì

fèn

chén
bèn


huì

jìng


tuō
yīng
luò


ruǎn
shàng


yán
shì
zhī


gèng
zhuó


gòu

zhī


chén

bèn
shēn

yòu
shǒu
zhí
chí
chú
fèn
zhī


zhuàng
yǒu
suǒ
wèi


zhū
zuò
rén


děng
qín
zuò



xiè



fāng
biàn
便



jìn



hòu

gào
yán

duō

nán



cháng

zuò






dāng
jiā

jià

zhū
yǒu
suǒ

pén


miàn
yán

zhī
shǔ




nán


yǒu
lǎo

shǐ
使
rén

zhě
xiāng


hǎo

ān









yōu


suǒ

zhě



nián
lǎo


ér

shǎo
zhuàng


cháng
zuò
shí


yǒu

dài
chēn
hèn
yuàn
yán



jiàn

yǒu

zhū
è



zuò
rén


jīn

hòu


suǒ
shēng



shí
zhǎng
zhě

gèng

zuò


míng
zhī
wéi
ér

ěr
shí
qióng

suī
xīn



yóu


wèi

zuò
jiàn
rén

yóu
shì
zhī



èr
shí
nián
zhōng
cháng
lìng
chú
fèn

guò
shì

hòu

xīn
xiàng

xìn


chū

nàn

rán

suǒ
zhǐ
yóu
zài
běn
chù

shì
zūn

ěr
shí
zhǎng
zhě
yǒu



zhī
jiāng


jiǔ


qióng

yán


jīn
duō
yǒu
jīn
yín
zhēn
bǎo

cāng

yíng



zhōng
duō
shǎo

suǒ
yīng





zhī
zhī


xīn

shì

dāng




suǒ

zhě


jīn




biàn
便
wéi




jiā
yòng
xīn


lìng
lòu
shī

ěr
shí
qióng



shòu
jiào
chì

lǐng
zhī
zhòng


jīn
yín
zhēn
bǎo

zhū

zàng

ér




cān
zhī


rán

suǒ
zhǐ

zài
běn
chù

xià
liè
zhī
xīn

wèi
néng
shè


jīng
shǎo
shí


zhī


jiàn

tōng
tài

chéng
jiù

zhì



xiān
xīn

lín

zhōng
shí

ér
mìng


bìng
huì
qīn


guó
wáng


chén

chà



shì

jiē






xuān
yán

zhū
jūn
dāng
zhī


shì




zhī
suǒ
shēng


mǒu
chéng
zhōng

shè

táo
zǒu

líng
píng
xīn


shí

nián


běn

mǒu


míng
mǒu
jiǎ


zài
běn
chéng
huái
怀
yōu
tuī





jiān

huì

zhī


shí




shí



jīn

suǒ
yǒu

qiè
cái


jiē
shì

yǒu

xiān
suǒ
chū
nèi

shì

suǒ
zhī

shì
zūn

shì
shí
qióng

wén


yán



huān



wèi
céng
yǒu

ér
zuò
shì
niàn


běn

xīn
yǒu
suǒ

qiú

jīn

bǎo
zàng

rán
ér
zhì

shì
zūn



zhǎng
zhě

shì

lái


děng
jiē





lái
cháng
shuō

děng
wéi


shì
zūn


děng

sān




shēng

zhōng
shòu
zhū

nǎo


huò

zhī


zhuó
xiǎo


jīn

shì
zūn
lìng

děng

wéi

juān
chú
zhū


lùn
zhī
fèn


děng

zhōng
qín
jiā
jīng
jìn


zhì
niè
pán


zhī
jià






xīn

huān




wéi


biàn
便

wèi
yán




zhōng
qín
jīng
jìn


suǒ

hóng
duō

rán
shì
zūn
xiān
zhī

děng

xīn
zhuó





xiǎo


biàn
便
jiàn
zòng
shè


wéi
fēn
bié


děng
dāng
yǒu

lái
zhī
jiàn
bǎo
zàng
zhī
fēn

shì
zūn

fāng
biàn
便


shuō

lái
zhì
huì


děng
cóng



niè
pán


zhī
jià


wéi






chéng


yǒu
zhì
qiú


děng
yòu
yīn

lái
zhì
huì

wèi
zhū


kāi
shì
yǎn
shuō

ér




yǒu
zhì
yuàn

suǒ

zhě



zhī

děng
xīn

xiǎo



fāng
biàn
便


suí

děng
shuō

ér

děng

zhī
zhēn
shì



jīn

děng
fāng
zhī
shì
zūn



zhì
huì

suǒ
lìn


suǒ

zhě



děng

lái
zhēn
shì



ér
dàn

xiǎo


ruò

děng
yǒu


zhī
xīn



wèi

shuō

chéng


jīn

jīng
zhōng
wéi
shuō

chéng

ér




qián

huǐ

shēng
wén

xiǎo

zhě

rán

shí


chéng
jiào
huà

shì


děng

shuō
běn

xīn
yǒu
suǒ

qiú

jīn

wáng

bǎo

rán
ér
zhì




suǒ
yīng

zhě
jiē


zhī

ěr
shí


jiā


chóng
xuān



ér
shuō

yán


děng
jīn


wén

yīn
jiào

huān

yǒng
yuè


wèi
céng
yǒu


shuō
shēng
wén

dāng

zuò



shàng
bǎo



qiú





tóng


yòu
zhì

shí

shě

táo
shì

yuǎn
dào



zhōu
liú
zhū
guó


shí

nián



yōu
niàn


fāng
tuī
qiú

qiú
zhī



dùn
zhǐ

chéng

zào

shě
zhái







jiā



duō
zhū
jīn
yín

chē


nǎo

zhēn
zhū
liú


xiàng

niú
yáng

niǎn

chē
chéng

tián

tóng


rén
mín
zhòng
duō

chū




nǎi
biàn

guó

shāng


rén


chù

yǒu

qiān
wàn

亿
zhòng

wéi
rào
gōng
jìng

cháng
wéi
wáng
zhě
zhī
suǒ
ài
niàn

qún
chén
háo


jiē
gòng
zōng
zhòng


zhū
yuán


wǎng
lái
zhě
zhòng

háo


shì

yǒu


shì

ér
nián
xiǔ
mài


yōu
niàn




wéi
niàn


shí
jiāng
zhì

chī

shě



shí

nián


cáng
zhū


dāng

zhī


ěr
shí
qióng


qiú
suǒ

shí

cóng

zhì


cóng
guó
zhì
guó

huò
yǒu
suǒ


huò

suǒ



è
饿
léi
shòu


shēng
chuāng
xuǎn

jiàn

jīng


dào

zhù
chéng

yōng
lìn
zhǎn
zhuǎn

suì
zhì

shě

ěr
shí
zhǎng
zhě



mén
nèi

shī

bǎo
zhàng

chù
shī

zuò

juàn
shǔ
wéi
rào

zhū
rén
shì
wèi

huò
yǒu

suàn

jīn
yín
bǎo


chū
nèi
cái
chǎn

zhù

quàn
shū

qióng

jiàn

háo
guì
zūn
yán

wèi
shì
guó
wáng

ruò
guó
wáng
děng

jīng


guài



zhì




niàn
yán


ruò
jiǔ
zhù

huò
jiàn



qiáng

shǐ
使
zuò


wéi
shì


chí
zǒu
ér


jiè
wèn
pín



wǎng
yōng
zuò

zhǎng
zhě
shì
shí

zài
shī

zuò

yáo
jiàn




ér
shí
zhī


chì
shǐ
使
zhě

zhuī
zhuō
jiāng
lái

qióng

jīng
huàn


mèn



shì
rén
zhí



dāng
jiàn
shā


yòng

shí

shǐ
使

zhì


zhǎng
zhě
zhī



chī
xiá
liè


xìn

yán


xìn
shì




fāng
biàn
便

gèng
qiǎn

rén

miǎo

cuó
lòu


wēi

zhě




zhī

yún
dāng
xiāng


chú
zhū
fèn
huì

bèi


jià

qióng

wén
zhī

huān

suí
lái

wéi
chú
fèn
huì

jìng
zhū
fáng
shè

zhǎng
zhě

yǒu

cháng
jiàn



niàn


liè


wéi

shì


shì
zhǎng
zhě
zhù

gòu


zhí
chú
fèn


wǎng
dào

suǒ

fāng
biàn
便

jìn


lìng
qín
zuò




jià

bìng


yóu

yǐn
shí
chōng


jiàn

hòu
nuǎn


shì

yán


dāng
qín
zuò

yòu

ruǎn


ruò




zhǎng
zhě
yǒu
zhì

jiàn
lìng

chū

jīng
èr
shí
nián

zhí
zuò
jiā
shì

shì

jīn
yín

zhēn
zhū



zhū

chū


jiē
shǐ
使
lìng
zhī

yóu
chù
mén
wài

zhǐ
xiǔ
宿
cǎo
ān


niàn
pín
shì







zhī

xīn

jiàn

guǎng
广




cái




qīn


guó
wáng

chén

shā


shì




zhòng

shuō
shì



shě


háng

jīng

shí
suì


jiàn

lái


èr
shí
nián



mǒu
chéng

ér
shī
shì


zhōu
háng
qiú
suǒ

suì
lái
zhì


fán

suǒ
yǒu

shě
zhái
rén
mín




zhī



suǒ
yòng


niàn

pín

zhì

xià
liè

jīn


suǒ


huò
zhēn
bǎo

bìng

shě
zhái


qiè
cái


shèn

huān



wèi
céng
yǒu




shì

zhī


xiǎo

wèi
céng
shuō
yán


děng
zuò


ér
shuō

děng


zhū

lòu

chéng
jiù
xiǎo
chéng

shēng
wén




chì

děng

shuō
zuì
shàng
dào

xiū


zhě

dāng

chéng



chéng

jiào

wéi





zhū
yīn
yuán

zhǒng
zhǒng



ruò
gān
yán


shuō

shàng
dào

zhū


děng

cóng

wén





wéi

jīng
qín
xiū


shì
shí
zhū



shòu





lái
shì

dāng

zuò



qiè
zhū



cáng
zhī


dàn
wéi



yǎn

shí
shì

ér

wéi


shuō

zhēn
yào



qióng



jìn



suī
zhī
zhū


xīn





děng
suī
shuō



bǎo
zàng



zhì
yuàn




shì


děng
nèi
miè


wèi
wéi


wéi
le

shì

gèng


shì


děng
ruò
wén

jìng

guó


jiào
huà
zhòng
shēng

dōu

xīn


suǒ

zhě



qiè
zhū


jiē

kōng



shēng

miè




xiǎo


lòu

wéi


shì

wéi


shēng




děng
cháng




zhì
huì


tān

zhù



zhì
yuàn

ér




wèi
shì
jiū
jìng


děng
cháng


xiū

kōng



tuō
sān
jiè


nǎo
zhī
huàn

zhù
zuì
hòu
shēn

yǒu

niè
pán


suǒ
jiào
huà


dào




wéi



bào

zhī
ēn


děng
suī
wéi

zhū


děng

shuō





qiú

dào

ér

shì


yǒng

yuàn


dǎo
shī
jiàn
shě

guān

xīn


chū

quàn
jìn

shuō
yǒu
shí




zhǎng
zhě

zhī

zhì
liè


fāng
biàn
便


róu


xīn

rán
hòu
nǎi



qiè
cái





shì

xiàn

yǒu
shì
zhī

xiǎo
zhě


fāng
biàn
便


tiáo


xīn

nǎi
jiào

zhì


děng
jīn



wèi
céng
yǒu

fēi
xiān
suǒ
wàng

ér
jīn





qióng




liàng
bǎo

shì
zūn

jīn


dào

guǒ



lòu



qīng
jìng
yǎn


děng
cháng


chí

jìng
jiè

shǐ

jīn




guǒ
bào


wáng

zhōng

jiǔ
xiū
fàn
háng

jīn


lòu


shàng

guǒ


děng
jīn
zhě

zhēn
shì
shēng
wén



dào
shēng

lìng

qiè
wén


děng
jīn
zhě

zhēn
ā
luó
hàn


zhū
shì
jiān

tiān
rén

fàn




zhōng

yìng
shòu
gōng
yǎng

shì
zūn

ēn



yǒu
shì

lián
mǐn
jiào
huà




děng


liàng

亿
jié

shuí
néng
bào
zhě

shǒu

gōng


tóu
dǐng

jìng


qiè
gōng
yǎng

jiē

néng
bào

ruò

dǐng
dài

liǎng
jiān




héng
shā
jié

jìn
xīn
gōng
jìng

yòu

měi
shàn


liàng
bǎo



zhū



zhǒng
zhǒng
tāng
yào

niú
tóu
zhān
tán


zhū
zhēn
bǎo




miào

bǎo






děng
shì


yòng
gōng
yǎng


héng
shā
jié



néng
bào

zhū


yǒu


liàng

biān







shén
tōng



lòu

wéi

zhū

zhī
wáng

néng
wéi
xià
liè

rěn


shì


xiāng
fán


suí

wéi
shuō

zhū





zuì

zài

zhī
zhū
zhòng
shēng

zhǒng
zhǒng





zhì


suí
suǒ
kān
rèn



liàng


ér
wéi
shuō


suí
zhū
zhòng
shēng

xiǔ
宿
shì
shàn
gēn

yòu
zhī
chéng
shú

wèi
chéng
shú
zhě

zhǒng
zhǒng
chóu
liàng

fēn
bié
zhī




chéng
dào

suí

shuō
sān

卷三 药草喻品 第五

ěr
shí
shì
zūn
gào


jiā
shè

zhū




shàn
zāi

shàn
zāi

jiā
shè
shàn
shuō

lái
zhēn
shí
gōng


chéng

suǒ
yán


lái

yǒu

liàng

biān
ā
sēng

gōng



děng
ruò


liàng

亿
jié
shuō

néng
jìn

jiā
shè

dāng
zhī

lái
shì
zhū

zhī
wáng

ruò
yǒu
suǒ
shuō
jiē






qiè



zhì
fāng
biàn
便
ér
yǎn
shuō
zhī


suǒ
shuō


jiē

dào


qiè
zhì



lái
guān
zhī

qiè
zhū

zhī
suǒ
guī



zhī

qiè
zhòng
shēng
shēn
xīn
suǒ
xíng

tōng


ài

yòu

zhū

jiū
jìn
míng
liǎo

shì
zhū
zhòng
shēng

qiè
zhì
huì

jiā
shè



sān
qiān

qiān
shì
jiè

shān
chuān




suǒ
shēng
huì

cóng
lín

zhū
yào
cǎo

zhǒng
lèi
ruò
gān

míng





yún



biàn

sān
qiān

qiān
shì
jiè


shí
děng
shù




qià

huì

cóng
lín

zhū
yào
cǎo

xiǎo
gēn
xiǎo
jīng

xiǎo
zhī
xiǎo


zhōng
gēn
zhōng
jīng

zhōng
zhī
zhōng



gēn

jīng


zhī



zhū
shù

xiǎo

suí
shàng
zhōng
xià

yǒu
suǒ
shòu


yún
suǒ


chēng

zhǒng
xìng
ér

shēng
zhǎng
huá
guǒ

shí

suī


suǒ
shēng



suǒ
rùn

ér
zhū
cǎo



yǒu
chà
bié

jiā
shè

dāng
zhī

lái



shì

chū
xiàn

shì



yún




yīn
shēng


biàn
shì
jiè
tiān

rén

ā
xiū
luó




yún
biàn

sān
qiān

qiān
guó




zhòng
zhōng

ér
chàng
shì
yán


shì

lái

yìng
gòng

zhèng
biàn
zhī

míng
xíng


shàn
shì

shì
jiān
jiě


shàng
shì

tiáo

zhàng
fu

tiān
rén
shī



shì
zūn

wèi

zhě
lìng


wèi
jiě
zhě
lìng
jiě

wèi
ān
zhě
lìng
ān

wèi
niè
pán
zhě
lìng

niè
pán

jīn
shì
hòu
shì


shí
zhī
zhī


shì

qiè
zhī
zhě


qiè
jiàn
zhě

zhī
dào
zhě

kāi
dào
zhě

shuō
dào
zhě


děng
tiān

rén

ā
xiū
luó
zhòng

jiē
yīng
dào


wèi
tīng



ěr
shí

shù
qiān
wàn

亿
zhǒng
zhòng
shēng

lái
zhì

suǒ
ér
tīng



lái

shí

guān
shì
zhòng
shēng
zhū
gēn

dùn

jīng
jìn
xiè
dài

suí

suǒ
kān
ér
wèi
shuō


zhǒng
zhǒng

liàng

jiē
lìng
huān


kuài

shàn


shì
zhū
zhòng
shēng
wén
shì



xiàn
shì
ān
yǐn

hòu
shēng
shàn
chù


dào
shòu




wén



wén




zhū
zhàng
ài


zhū

zhōng

rèn

suǒ
néng

jiàn


dào




yún



y&iacuiacute;
qiè
huì

cóng
lín

zhū
yào
cǎo



zhǒng
xìng



měng
rùn



shēng
zhǎng


lái
shuō



xiàng

wèi

suǒ
wèi

jiě
tuō
xiàng


xiàng

miè
xiàng

jiū
jìng
zhì


qiè
zhǒng
zhì


yǒu
zhòng
shēng
wén

lái


ruò
chí

sòng


shuō
xiū
xíng

suǒ

gōng




jué
zhī

suǒ

zhě


wéi
yǒu

lái
zhī

zhòng
shēng
zhǒng
xiàng

xìng

niàn

shì



shì

xiū

shì

yún

niàn

yún



yún

xiū




niàn









xiū








zhòng
shēng
zhù

zhǒng
zhǒng
zhī


wéi
yǒu

lái

shí
jiàn
zhī

míng
liǎo

ài



huì

cóng
lín
zhū
yào
cǎo
děng

ér


zhī
shàng
zhōng
xià
xìng


lái
zhī
shì

xiàng

wèi
zhī


suǒ
wèi

jiě
tuō
xiàng


xiàng

miè
xiàng

jiū
jìng
niè
pán
cháng

miè
xiàng

zhōng
guī

kōng


zhī
shì


guān
zhòng
shēng
xīn

ér
jiāng

zhī

shì



wèi
shuō

qiè
zhǒng
zhì


děng
jiā
shè

shèn
wéi

yǒu

néng
zhī

lái
suí

shuō


néng
xìn
néng
shòu

suǒ

zhě


zhū

shì
zūn
suí

shuō


nán
jiě
nán
zhī

ěr
shí
shì
zūn

chóng
xuān



ér
shuō

yán


yǒu

wáng

chū
xiàn
shì
jiān

suí
zhòng
shēng


zhǒng
zhǒng
shuō



lái
zūn
zhòng

zhì
huì
shēn
yuǎn

jiǔ


yào




shuō

yǒu
zhì
ruò
wén


néng
xìn
jiě


zhì

huǐ


wéi
yǒng
shī

shì

jiā
shè

suí

wéi
shuō


zhǒng
zhǒng
yuán

lìng

zhèng
jiàn

jiā
shè
dāng
zhī




yún



shì
jiān

biàn


qiè

huì
yún
hán
rùn

diàn
guāng
huǎng
yào

léi
shēng
yuǎn
zhèn

lìng
zhòng
yuè



guāng
yǎn



shàng
qīng
liáng

ài
dài
chuí




chéng
lǎn




děng


fāng

xià

liú
shù

liàng



chōng
qià

shān
chuān
xiǎn


yōu
suì
suǒ
shēng

huì

yào
cǎo


xiǎo
zhū
shù

bǎi

miáo
jià

gān
zhè

táo


zhī
suǒ
rùn



fēng


gàn


qià

yào

bìng
mào


yún
suǒ
chū


wèi
zhī
shuǐ

cǎo

cóng
lín

suí
fēn
shòu
rùn


qiè
zhū
shù

shàng
zhōng
xià
děng

chēng


xiǎo



shēng
zhǎng

gēn
jīng
zhī


huá
guǒ
guāng




suǒ


jiē

xiān





xiāng

xìng
fēn

xiǎo

suǒ
rùn
shì


ér


mào




shì

chū
xiàn

shì




yún




qiè


chū

shì

wéi
zhū
zhòng
shēng

fēn
bié
yǎn
shuō

zhū

zhī
shí


shèng
shì
zūn


zhū
tiān
rén


qiè
zhòng
zhōng

ér
xuān
shì
yán


wéi

lái

liǎng

zhī
zūn

chū

shì
jiān

yóu


yún

chōng
rùn

qiè


gǎo
zhòng
shēng

jiē
lìng




ān
yǐn


shì
jiān
zhī



niè
pán


zhū
tiān
rén
zhòng


xīn
shàn
tīng

jiē
yìng
dào


jìn

shàng
zūn


wéi
shì
zūn


néng

zhě

ān
yǐn
zhòng
shēng


xiàn

shì

wéi

zhòng
shuō

gān

jìng





wèi

jiě
tuō
niè
pán



miào
yīn

yǎn
chàng



cháng
wéi

chéng

ér
zuò
yīn
yuán


guān

qiè


jiē
píng
děng


yǒu



ài
zēng
zhī
xīn



tān
zhuó



xiàn
ài

héng
wéi

qiè

píng
děng
shuō



wéi

rén

zhòng
duō

rán

cháng
yǎn
shuō


céng


shì


lái
zuò


zhōng


yàn

chōng

shì
jiān




rùn

guì
jiàn
shàng
xià

chí
jiè
huǐ
jiè

wēi









zhèng
jiàn
xié
jiàn


gēn
dùn
gēn

děng




ér

xiè
juàn


qiè
zhòng
shēng

wén


zhě

suí

suǒ
shòu

zhù

zhū


huò
chù
rén
tiān

zhuàn
lún
shèng
wáng

shì
fàn
zhū
wáng

shì
xiǎo
yào
cǎo

zhī

lòu


néng

niè
pán


liù
shén
tōng



sān
míng


chǔ
shān
lín

cháng
xíng
chán
dìng


yuán
jué
zhèng

shì
zhōng
yào
cǎo

qiú
shì
zūn
chù


dāng
zuò


xíng
jīng
jìn
dìng

shì
shàng
yào
cǎo

yòu
zhū



zhuān
xīn

dào

cháng
xíng

bēi


zhī
zuò


jué
dìng



shì
míng
xiǎo
shù

ān
zhù
shén
tōng

zhuǎn

tuì
退
lún



liàng

亿

bǎi
qiān
zhòng
shēng


shì



míng
wéi

shù


píng
děng
shuō



wèi


suí
zhòng
shēng
xìng

suǒ
shòu

tóng



cǎo


suǒ
bǐng








fāng
biàn
便
kāi
shì

zhǒng
zhǒng
yán


yǎn
shuō





zhì
huì


hǎi








chōng
mǎn
shì
jiān


wèi
zhī


suí

xiū
xíng



cóng
lín

yào
cǎo
zhū
shù

suí


xiǎo

jiàn
zēng
mào
hǎo

zhū

zhī


cháng


wèi

lìng
zhū
shì
jiān






jiàn

xiū
xíng

jiē

dào
guǒ

shēng
wén
yuán
jiào

chǔ

shān
lín

zhù
zuì
hòu
shēn

wén


guǒ

shì
míng
yào
cǎo



zēng
zhǎng

ruò
zhū



zhì
huì
jiān


liǎo

sān
jiè

qiú
zuì
shàng
chéng

shì
míng
xiǎo
shù

ér

zēng
zhǎng


yǒu
zhù
chán


shén
tōng


wén
zhū

kōng

xīn

huān


fàng

shù
guāng


zhū
zhòng
shēng

shì
míng

shù

ér

zēng
zhǎng


shì
jiā
shè


suǒ
shuō





yún



wèi


rùn

rén
huá



chéng
shí

jiā
shè
dāng
zhī


zhū
yīn
yuán

zhǒng
zhǒng



kāi
shì

dào

shì

fāng
biàn
便

zhū


rán

jīn
wéi

děng

shuō
zuì
shí
shì

zhū
shēng
wén
zhòng

jiē
fēi
miè



děng
suǒ
xíng

shì


dào

jiàn
jiàn
xiū
xué


dāng
chéng


卷三 授记品 第六

ěr
shí
shì
zūn
shuō
shì



gào
zhū

zhòng

chàng

shì
yán







jiā



wèi
lái
shì

dāng

fèng
jìn
sān
bǎi
wàn

亿
zhū

shì
zūn

gòng
yǎng
gōng
jìng

zūn
zhòng
zàn
tàn

guǎng
广
xuān
zhū


liàng




zuì
hòu
shēn


chéng
wéi


míng
yuē
guāng
míng

lái

yìng
gòng

zhèng
biàn
zhī

míng
xíng


shàn
shì

shì
jiān
jiě


shàng
shì

tiáo

zhàng
fu

tiān
rén
shī



shì
zūn

guó
míng
guāng


jié
míng

zhuāng
yán


shòu
寿
shí
èr
xiǎo
jié

zhèng

zhù
shì
èr
shí
xiǎo
jié

xiàng


zhù
èr
shí
xiǎo
jié

guó
jiè
yán
shì


zhū
huì
è



jīng


biàn
便


jìng



píng
zhèng


yǒu
gāo
xià

kēng
kǎn
duī


liú

wéi


bǎo
shù
háng
liè

huáng
jīn
wéi
shéng


jiè
dào


sàn
zhū
bǎo
huá

zhōu
biàn
qīng
jìng


guó



liàng
qiān

亿

zhū
shēng
wén
zhòng



shù


yǒu

shì

suī
yǒu



mín

jiē




ěr
shí
shì
zūn

chóng
xuān



ér
shuō

yán

gào
zhū

qiū




yǎn

jiàn
shì
jiā



wèi
lái
shì

guò

shù
jié

dāng

zuò


ér

lái
shì

gōng
yǎng
fèng
jìn

sān
bǎi
wàn

亿

zhū

shì
zūn

wéi

zhì
huì

jìng
xiū
fàn
háng

gōng
yǎng
zuì
shàng

èr

zūn


xiū


qiè


shàng
zhī
huì


zuì
hòu
shēn


chéng
wéi




qīng
jìng

liú

wéi


duō
zhū
bǎo
shù

háng
liè
dào


jīn
shéng
jiè
dào

jiàn
zhě
huān


cháng
chū
hǎo
xiāng

sàn
zhòng
míng
huá

zhǒng
zhǒng

miào


wéi
zhuāng
yán



píng
zhèng


yǒu
qiū
kēng

zhū


zhòng



chēng



xīn
tiáo
róu

dǎi

shén
tōng

fèng
chí
zhū



chéng
jīng
diǎn

zhū
shēng
wén
zhòng


lòu
hòu
shēn


wáng
zhī







nǎi

tiān
yǎn


néng
shù
zhī



dāng
shòu
寿

shí
èr
xiǎo
jié

zhèng

zhù
shì

èr
shí
xiǎo
jié

xiàng


zhù

èr
shí
xiǎo
jié

guāng
míng
shì
zūn


shì

shì

ěr
shí


jiān
lián







jiā
zhān
yán
děng

jiē

sǒng



xīn

zhǎng

zhān
yǎng
shì
zūn



zàn
shè


gòng
tóng
shēng
ér
shuō

yán


xióng
měng
shì
zūn

zhū
shì
zhī

wáng

āi
mǐn

děng


ér


yīn
shēng

ruò
zhī

shēn
xīn

jiàn
wéi
shòu

zhě



gān



chú


qīng
liáng


cóng

guó
lái




wáng
shàn

xīn
yóu
huái
怀



wèi
gǎn

biàn
便
shí

ruò


wáng
jiào

rán
hòu
nǎi
gǎn
shí


děng


shì

měi
wéi
xiǎo
chéng
guò


zhī
dāng
yún





shàng
huì

suī
wén

yīn
shēng

yán

děng
zuò


xīn
shàng
huái
怀
yōu



wèi
gǎn
biàn
便
shí

ruò
méng

shòu


ěr
nǎi
kuài
ān



xióng
měng
shì
zūn

cháng

ān
shì
jiān

yuàn


děng





jiào
shí

ěr
shí
shì
zūn
zhī
zhū



xīn
zhī
suǒ
niàn

gào
zhū

qiū

shì





dāng
lái
shì

fèng
jìn
sān
bǎi
wàn

亿
nuō
yóu
tuō


gòng
yǎng
gōng
jìng

zūn
zhòng
zàn
tàn

cháng
xiū
fàn
xíng




dào


zuì
hòu
shēn


chéng
wéi


hào
yuē
míng
xiàng

lái

yìng
gòng

zhèng
biàn
zhī

míng
xíng


shàn
shì

shì
jiān
jiě


shàng
shì

tiáo

zhàng
fu

tiān
rén
shī



shì
zūn

jié
míng
yǒu
bǎo

guó
míng
bǎo
shēng



píng
zhèng



wéi


bǎo
shù
zhuāng
yán


zhū
qiū
kēng

shā


jīng


biàn
便

zhī
huì

bǎo
huá



zhōu
biàn
qīng
jìng



rén
mín

jiē
chù
bǎo
tái

zhēn
miào
lóu


shēng
wén




liàng

biān

suàn
shù


suǒ

néng
zhī

zhū


zhòng


shù
qiān
wàn

亿
nuō
yóu
tuō


shòu
寿
shí
èr
xiǎo
jié

zhèng

zhù
shì
èr
shí
xiǎo
jié

xiàng


zhù
èr
shí
xiǎo
jié



cháng
chù

kōng
wèi
zhòng
shuō



tuō

liàng



shēng
wén
zhòng

ěr
shí
shì
zūn

chóng
xuān



ér
shuō

yán

zhū

qiū
zhòng

jīn
gào

děng

jiē
dāng

xīn

tīng

suǒ
shuō









zhě

dāng

zuò


hào
yuē
míng
xiāng

dāng
gòng

shù

wàn

亿
zhū


suí

suǒ
háng

jiàn


dào

zuì
hòu
shēn


sān
shí
èr
xiāng

duān
zhèng
shū
miào

yóu

bǎo
shān



guó


yán
jìng



zhòng
shēng
jiàn
zhě



ài





zhōng



liàng
zhòng




zhōng

duō
zhū



jiē


gēn

zhuǎn

tuì
退
lún


guó
cháng




zhuāng
yán

zhū
shēng
wén
zhòng



chēng
shù

jiē

sān
míng


liù
shén
tōng

zhù

jiě
tuō

yǒu

wēi




shuō


xiàn


liàng

shén
tōng
biàn
huà






zhū
tiān
rén
mín

shù

héng
shā

jiē
gòng

zhǎng

tīng
shòu





dāng
shòu
寿

shí
èr
xiǎo
jié

zhèng

zhù
shì

èr
shí
xiǎo
jié

xiàng


zhù
èr
shí
xiǎo
jié

ěr
shí
shì
zūn

gào
zhū

qiū
zhòng


jīn



shì

jiā
zhān
yán


dāng
lái
shì


zhū
gòng


gòng
yǎng
fèng
shì

qiān

亿


gōng
jìng
zūn
zhòng

zhū

miè
hòu




miào

gāo
qiān
yóu
xún

zòng
guǎng
广
zhèng
děng

bǎi
yóu
xún

jiē

jīn

yín

liú


chē



nǎo

zhēn
zhū

méi
guī


bǎo

chéng

zhòng
huá

yīng
luò


xiāng


xiāng

shāo
xiāng

zèng
gài

chuáng
fān

gòng
yǎng

miào

guò
shì

hòu

dāng

gòng
yǎng
èr
wàn

亿





shì

gòng
yǎng
shì
zhū






dào

dāng

zuò


hào
yuē
yán



jīn
guāng

lái

yìng
gòng

zhèng
biàn
zhī

míng
xíng


shàn
shì

shì
jiān
jiě


shàng
shì

tiáo

zhàng
fu

tiān
rén
shī



shì
zūn



píng
zhèng


li
wéi


bǎo
shù
zhuāng
yán

huáng
jīn
wéi
shéng

jiè
dào


miào
huá



zhōu
biàn
qīng
jìng

jiàn
zhě
huān




è
dào




è
饿
guǐ

chù
shēng

ā
xiū
luó
dào

duō
yǒu
tiān

rén

zhū
shēng
wén
zhòng

zhū




liàng
wàn

亿
zhuāng
yán

guó


shòu
寿
shí
èr
xiǎo
jié

zhèng

zhù
shì
èr
shí
xiǎo
jié

xiàng


zhù
èr
shí
xiǎo
jié

ěr
shí
shì
zūn

chóng
xuān



ér
shuō

yán

zhū

qiū
zhòng

jiē

xīn
tīng



suǒ
shuō

zhēn
shí



shì
jiā
zhān
yán

dāng

zhǒng
zhǒng

miào
hǎo
gòng


gōng
yǎng
zhū


zhū

miè
hòu



bǎo




huá
xiāng

gōng
yǎng
shè



zuì
hòu
shēn



zhì
huì

chéng
děng
zhèng
jué

guó

qīng
jìng


tuō

liàng

wàn

亿
zhòng
shēng

jiē
wéi
shí
fāng

zhī
suǒ
gōng
yǎng


zhī
guāng
míng


néng
shèng
zhě



hào
yuē

yán

jīn
guāng



shēng
wén

duàn

qiè
yǒu


liàng

shù

zhuāng
yán

guó

ěr
shí
shì
zūn

gào

zhòng


jīn



shì


jiān
lián

dāng

zhǒng
zhǒng
gòng

gòng
yǎng

qiān
zhū


gōng
jìng
zūn
zhòng

zhū

miè
hòu




miào

gāo
qiān
yóu
xún

zòng
guǎng
广
zhèng
děng

bǎi
yóu
xún

jiē

jīn

yín

liú


chē



nǎo

zhēn
zhū

méi
guī


bǎo

chéng

zhòng
huá

yīng
luò


xiāng


xiāng

shāo
xiāng

zèng
gài

chuáng
fān


yòng
gòng
yǎng

guò
shì

hòu

dāng

gòng
yǎng
èr
bǎi
wàn

亿
zhū





shì

dāng

chéng


hào
yuē
duō

luó

zhān
tán
xiāng

lái

yìng
gòng

zhèng
biàn
zhī

míng
xíng


shàn
shì

shì
jiān
jiě


shàng
shì

tiáo

zhàng
fu

tiān
rén
shī



shì
zūn

jié
míng

mǎn

guó
míng





píng
zhèng


li
wéi


bǎo
shù
zhuāng
yán

sàn
zhēn
zhū
huá

zhōu
biàn
qīng
jìng

jiàn
zhě
huān


duō
zhū
tiān

rén




shēng
wén


shù

liàng


shòu
寿
èr
shí

xiǎo
jié

zhèng

zhù
shì

shí
xiǎo
jié

xiàng


zhù

shí
xiǎo
jié

ěr
shí
shì
zūn

chóng
xuān



ér
shuō

yán








jiān
lián

shě
shì
shēn



jiàn

qiān

èr
bǎi
wàn

亿

zhū

shì
zūn

wéi

dào


gōng
yǎng
gōng
jìng


zhū

suǒ

cháng
xiū
fàn
háng



liàng
jié

fèng
chí



zhū

miè
hòu



bǎo


cháng
biǎo
jīn
shā

huá
xiāng

yuè

ér

gōng
yǎng

zhū


miào

jiàn
jiàn





dào





guó

ér

zuò


hào
duō

luó

zhān
tán
zhī
xiāng



shòu
寿
mìng

èr
shí

jié

cháng
wéi
tiān
rén

yǎn
shuō

dào

shēng
wén

liàng


héng

shā

sān
míng
liù
tōng

yǒu

wēi





shù

zhì

jīng
jìn



zhì
huì

jiē

tuì
退
zhuǎn


miè

hòu

zhèng

dāng
zhù

shí
xiǎo
jié

xiàng


ěr


zhū



wēi





shù

bǎi

jiē
dāng
shòu



wèi
lái
shì

xián

chéng





děng

xiǔ
宿
shì
yīn
yuán


jīn
dāng
shuō


děng
shàn
tīng

卷三 化城喻品 第七


gào
zhū

qiū

nǎi
wǎng
guò


liàng

biān




ā
sēng

jié

ěr
shí
yǒu


míng

tōng
zhì
shèng

lái

yìng
gòng

zhèng
biàn
zhī

míng
xíng


shàn
shì

shì
jiān
jiě


shàng
shì

tiáo

zhàng
fu

tiān
rén
shī



shì
zūn


guó
míng
hǎo
chéng

jié
míng

xiàng

zhū

qiū



miè


lái

shèn

jiǔ
yuǎn



sān
qiān

qiān
shì
jiè
suǒ
yǒu

zhǒng

jiǎ
shǐ
使
yǒu
rén


wéi


guò

dōng
fāng
qiān
guó

nǎi
xià

diǎn



wēi
chén

yòu
guò
qiān
guó


xià

diǎn


shì
zhǎn
zhuǎn
jìn

zhǒng




děng

yún


shì
zhū
guó


ruò
suàn
shī

ruò
suàn
shī



néng

biān


zhī

shù
fǒu

fǒu


shì
zūn

zhū

qiū

shì
rén
suǒ
jīng
guó


ruò
diǎn

diǎn

jìn

wéi
chén


chén

jié



miè


lái


guò
shì
shù

liàng

biān
bǎi
qiān
wàn

亿
ā
sēng

jié




lái
zhī
jiàn



guān

jiǔ
yuǎn

yóu
ruò
jīn


ěr
shí
shì
zūn

chóng
xuān



ér
shuō

yán


niàn
guò

shì


liàng

biān
jié

yǒu

liǎng

zūn

míng

tōng
zhì
shèng


rén




sān
qiān

qiān


jìn

zhū

zhǒng

jiē


wéi


guò

qiān
guó


nǎi
xià

chén
diǎn


shì
zhǎn
zhuǎn
diǎn

jìn

zhū
chén



shì
zhū
guó


diǎn


diǎn
děng


jìn

wéi
chén


chén
wéi

jié


zhū
wēi
chén
shù


jié

guò
shì



miè

lái


shì

liàng
jié


lái

ài
zhì

zhī


miè



shēng
wén




jiàn
jīn
miè


zhū

qiū
dāng
zhī


zhì
jìng
wēi
miào


lòu

suǒ
ài

tōng


liàng
jié


gào
zhū

qiū


tōng
zhì
shèng

shòu
寿

bǎi

shí
wàn

亿
nuō
yóu
tuō
jié



běn
zuò
dào
chǎng



jūn


chuí

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān



ér
zhū



xiàn
zài
qián


shì

xiǎo
jié
nǎi
zhì
shí
xiǎo
jié

jié
jiā

zuò

shēn
xīn

dòng

ér
zhū


yóu

zài
qián

ěr
shí
dāo

zhū
tiān

xiān
wèi





shù
xià

shī

zuò

gāo

yóu
xún




zuò
dāng

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān



shì
zuò

zuò
shí

zhū
fàn
tiān
wáng

zhòng
tiān
huá

miàn
bǎi
yóu
xún

xiāng
fēng
shí
lái

chuī

wěi
huá

gèng

xīn
zhě


shì

jué

mǎn
shí
xiǎo
jié
gòng
yǎng



nǎi
zhì
miè


cháng


huá


wáng
zhū
tiān
wèi
gòng
yǎng


cháng

tiān




zhū
tiān
zuò
tiān

yuè

mǎn
shí
xiǎo
jié

zhì

miè




shì

zhū

qiū


tōng
zhì
shèng

guò
shí
xiǎo
jié

zhū

zhī

nǎi
xiàn
zài
qián

chéng
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān





wèi
chū
jiā
shí

yǒu
shí
liù





zhě
míng
yuē
zhì


zhū


yǒu
zhǒng
zhǒng
zhēn

wán
hào
zhī


wén


chéng
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān



jiē
shè
suǒ
zhēn

wǎng


suǒ

zhū



ér
suí
sòng
zhī



zhuàn
lún
shèng
wáng



bǎi

chén


bǎi
qiān
wàn

亿
rén
mín

jiē
gòng
wéi
rào

suí
zhì
dào
chǎng

xián

qīn
jìn

tōng
zhì
shèng

lái

gòng
yǎng
gōng
jìng

zūn
zhòng
zàn
tàn

dào


tóu
miàn



rào





xīn

zhǎng

zhān
yǎng
shì
zūn



sòng
yuē


wēi

shì
zūn

wéi

zhòng
shēng




liàng

亿
jié

ěr
nǎi

chéng


zhū
yuàn




shàn
zāi


shàng

shì
zūn
shèn

yǒu


zuò
shí
xiǎo
jié

shēn


shǒu


jìng
rán
ān

dòng


xīn
cháng
dàn


wèi
céng
yǒu
sǎn
luàn

jiū
jìng
yǒng

miè

ān
zhù

lòu


jīn
zhě
jiàn
shì
zūn

ān
yǐn
chéng

dào


děng

shàn


chēng
qìng

huān


zhòng
shēng
cháng

nǎo

máng
míng

dǎo
shī


shí

jìn
dào


zhī
qiú
jiě
tuō

cháng

zēng
è


jiǎn
sǔn
zhū
tiān
zhòng

cóng
míng


míng

yǒng

wén

míng

jīn


zuì
shàng

ān
yǐn

lòu
dào


děng

tiān
rén

wéi

zuì



shì

xián

shǒu

guī
mìng

shàng
zūn

ěr
shí
shí
liù
wáng


zàn



quàn
qǐng
shì
zūn
zhuǎn


lún

xián
zuò
shì
yán

shì
zūn
shuō


duō
suǒ
ān
yǐn

lián
mǐn

ráo

zhū
tiān
rén
mín

chóng
shuō

yán

shì
xióng

děng
lún

bǎi


zhuāng
yán



shàng
zhì
huì

yuàn
wéi
shì
jiān
shuō


tuō


děng


zhū
zhòng
shēng
lèi

wéi
fēn
bié
xiǎn
shì

lìng

shì
zhì
huì

ruò

děng



zhòng
shēng


rán

shì
zūn
zhī
zhòng
shēng

shēn
xīn
zhī
suǒ
niàn


zhī
suǒ
háng
dào

yòu
zhī
zhì
huì





xiū



宿
mìng
suǒ
háng


shì
zūn

zhī


dāng
zhuǎn

shàng
lún


gào
zhū

qiū


tōng
zhì
shèng


ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


shí

shí
fāng


bǎi
wàn

亿
zhū

shì
jiè

liù
zhǒng
zhèn
dòng


guó
zhōng
jiān
yōu
míng
zhī
chù


yuè
wēi
guāng
suǒ

néng
zhào

ér
jiē

míng


zhōng
zhòng
shēng



xiāng
jiàn

xián
zuò
shì
yán


zhōng
yún


shēng
zhòng
shēng

yòu

guó
jiè

zhū
tiān
gōng
diàn
殿

nǎi
zhì
fàn
gōng

liù
zhǒng
zhèn
dòng


guāng

zhào

biàn
mǎn
shì
jiè

shèng
zhū
tiān
guāng

ěr
shí
dōng
fāng

bǎi
wàn

亿
zhū
guó

zhōng

fàn
tiān
gōng
diàn
殿
guāng
míng
zhào
yào

bèi

cháng
míng

zhū
fàn
tiān
wáng

zuò
shì
niàn

jīn
zhě
gōng
diàn
殿
guāng
míng


suǒ
wèi
yǒu



yīn
yuán
ér
xiàn

xiàng

shì
shí
zhū
fàn
tiān
wáng



xiāng


gòng


shì

shí

zhòng
zhōng

yǒu


fàn
tiān
wáng

míng
jiù

qiè

wèi
zhū
fàn
zhòng
ér
shuō

yán


děng
zhū
gōng
diàn
殿

guāng
míng

wèi
yǒu


shì

yīn
yuán



gòng
qiú
zhī

wéi


tiān
shēng

wéi

chū
shì
jiān

ér


guāng
míng

biàn
zhào

shí
fāng

ěr
shí

bǎi
wàn

亿
guó

zhū
fàn
tiān
wáng


gōng
diàn
殿







chéng
zhū
tiān
huá

gòng


西
fāng
tuī
xún
shì
xiàng

jiàn

tōng
zhì
shèng

lái
chǔ

dào
chǎng


shù
xià

zuò
shī

zuò

zhū
tiān

lóng
wáng

qián



jǐn

luó


hóu
luó
qié

rén
fēi
rén
děng

gōng
jìng
wéi
rào


jiàn
shí
liù
wáng

qǐng

zhuǎn

lún


shí
zhū
fàn
tiān
wáng
tóu
miàn



rào
bǎi
qiān




tiān
huá
ér
sàn

shàng


suǒ
sàn
huá



shān

bìng

gòng
yǎng



shù




shù
gāo
shí
yóu
xún

huá
gòng
yǎng




gōng
diàn
殿
fèng
shàng



ér
zuò
shì
yán

wéi
jiàn
āi
mǐn

ráo


děng

suǒ
xiàn
gōng
diàn
殿

yuàn
chuí

shòu

shí
zhū
fàn
tiān
wáng




qián


xīn
tóng
shēng


sòng
yuē

shì
zūn
shèn

yǒu

nán


zhí




liàng
gōng


néng
jiù


qiè

tiān
rén
zhī

shī

āi
mǐn

shì
jiān

shí
fāng
zhū
zhòng
shēng


jiē
méng
ráo



děng
suǒ
cóng
lái


bǎi
wàn

亿
guó

shě
shēn
chán
dìng


wéi
gōng
yǎng




děng
xiān
shì


gōng
diàn
殿
shèn
yán
shì

jīn

fèng
shì
zūn

wéi
yuàn
āi

shòu

ěr
shí
zhū
fàn
tiān
wáng

zàn




zuò
shì
yán

wéi
yuàn
shì
zūn
zhuǎn


lún


tuō
zhòng
shēng

kāi
niè
pán
dào

shí
zhū
fàn
tiān
wáng


xīn
tóng
shēng
ér
shuō

yán

shì
xióng
liǎng

zūn

wéi
yuàn
yǎn
shuō





bēi




nǎo
zhòng
shēng

ěr
shí

tōng
zhì
shèng

lái


rán

zhī

yòu

zhū

qiū

dōng
nán
fāng

bǎi
wàn

亿
guó

zhū

fàn
wáng



jiàn
gōng
diàn
殿
guāng
míng
zhào
yào


suǒ
wèi
yǒu

huān

yǒng
yuè

shēng

yǒu
xīn



xiāng


gòng


shì

shí

zhòng
zhōng
yǒu


fàn
tiān
wáng

míng
yuē

bēi

wèi
zhū
fàn
zhòng
ér
shuō

yán

shì
shì

yīn
yuán

ér
xiàn


xiāng


děng
zhū
gōng
diàn
殿

guāng
míng

wèi
yǒu

wéi


tiān
shēng

wéi

chū
shì
jiān

wèi
céng
jiàn

xiāng

dāng
gòng

xīn
qiú

guò
qiān
wàn

亿


xún
guāng
gòng
tuī
zhī

duō
shì

chū
shì


tuō

zhòng
shēng

ěr
shí

bǎi
wàn

亿
zhū
fàn
tiān
wáng

gōng
diàn
殿






chéng
zhū
tiān
huá

gòng


西
běi
fāng
tuī
xún
shì
xiàng

jiàn

tōng
zhì
shèng

lái

chǔ

dào
chǎng


shù
xià

zuò
shī

zuò

zhū
tiān

lóng
wáng

qián



jǐn

luó


hóu
luó
qié

rén
fēi
rén
děng

gōng
jìng
wéi
rào


jiàn
shí
liù
wáng

qǐng

zhuǎn

lún

shí
zhū
fàn
tiān
wáng
tóu
miàn



rào
bǎi
qiān




tiān
huá
ér
sàn

shàng

suǒ
sàn
zhī
huá



shān

bìng

gòng
yǎng



shù

huá
gòng
yǎng




gōng
diàn
殿
fèng
shàng



ér
zuò
shì
yán

wéi
jiàn
āi
mǐn

ráo


děng

suǒ
xiàn
gōng
diàn
殿

yuàn
chuí

chù

ěr
shí
zhū
fàn
tiān
wáng



qián


xīn
tóng
shēng


sòng
yuē

shèng
zhǔ
tiān
zhōng
wáng

jiā
líng
pín

shēng

āi
mǐn
zhòng
shēng
zhě


děng
jīn
jìng


shì
zūn
shèn

yǒu

jiǔ
yuǎn
nǎi

xiàn


bǎi

shí
jié

kōng
guò

yǒu


sān
è
dào
chōng
mǎn

zhū
tiān
zhòng
jiǎn
shǎo

jīn

chū

shì

wéi
zhòng
shēng
zuò
yǎn

shì
jiān
suǒ
guī


jiù



qiè

wéi
zhòng
shēng
zhī


āi
mǐn
ráo

zhě


děng
xiǔ
宿

qìng

jīn

zhí
shì
zūn

ěr
shí
zhū
fàn
tiān
wáng

zàn




zuò
shì
yán

wéi
yuàn
shì
zūn
āi
mǐn

qiè

zhuǎn


lún


tuō
zhòng
shēng

shí
zhū
fàn
tiān
wáng


xīn
tóng
shēng
ér
shuō

yán


shèng
zhuǎn

lún

xiǎn
shì
zhū

xiāng



nǎo
zhòng
shēng

lìng


huān


zhòng
shēng
wén




dào
ruò
shēng
tiān

zhū
è
dào
jiǎn
shǎo

rěn
shàn
zhě
zēng


ěr
shí

tōng
zhì
shèng

lái

rán

zhī

yòu

zhū

qiū

nán
fāng

bǎi
wàn

亿
guó

zhū

fàn
wáng



jiàn
gōng
diàn
殿
guāng
míng
zhào
yào


suǒ
wèi
yǒu

huān

yǒng
yuè

shēng

yǒu
xīn



xiāng


gòng


shì



yīn
yuán


děng
gōng
diàn
殿
yǒu

guāng
yào

shí

zhòng
zhōng
yǒu


fàn
tiān
wáng

míng
yuē
miào


wèi
zhū
fàn
zhòng
ér
shuō

yán


děng
zhū
gōng
diàn
殿

guāng
míng
shèn
wēi
yào


fēi

yīn
yuán

shì
xiāng

qiú
zhī

guò

bǎi
qiān
jié

wèi
céng
jiàn
shì
xiāng

wéi


tiān
shēng

wéi

chū
shì
jiān

ěr
shí

bǎi
wàn

亿
zhū
fàn
tiān
wáng

gōng
diàn
殿






chéng
zhū
tiān
huá

gòng

běi
fāng
tuī
xún
shì
xiàng

jiàn

tōng
zhì
shèng

lái

chǔ

dào
chǎng


shù
xià

zuò
shī

zuò

zhū
tiān

lóng
wáng

qián



jǐn

luó


hóu
luó
qié

rén
fēi
rén
děng

gōng
jìng
wéi
rào


jiàn
shí
liù
wáng

qǐng

zhuǎn

lún

shí
zhū
fàn
tiān
wáng
tóu
miàn



rào
bǎi
qiān




tiān
huá
ér
sàn

shàng

suǒ
sàn
zhī
huá



shān

bìng

gòng
yǎng



shù

huá
gòng
yǎng




gōng
diàn
殿
fèng
shàng



ér
zuò
shì
yán

wéi
jiàn
āi
mǐn

ráo


děng

suǒ
xiàn
gōng
diàn
殿

yuàn
chuí

chù

ěr
shí
zhū
fàn
tiān
wáng




qián


xīn
tóng
shēng


sòng
yuē

shì
zūn
shèn
nán
jiàn


zhū
fán
nǎo
zhě

guò
bǎi
sān
shí
jié

jīn
nǎi


jiàn

zhū


zhòng
shēng




chōng
mǎn


suǒ
wèi
céng



liàng
zhì
huì
zhě


yōu
tán

huá

jīn

nǎi
zhí



děng
zhū
gōng
diàn
殿

méng
guāng

yán
shì

shì
zūn


mǐn

wéi
yuàn
chuí

shòu

ěr
shí
zhū
fàn
tiān
wáng

zàn




zuò
shì
yán

wéi
yuàn
shì
zūn
zhuǎn


lún

lìng

qiè
shì
jiān
zhū
tiān



fàn

shā
mén


luó
mén

jiē
huò
ān
yǐn
ér


tuō

shí
zhū
fàn
tiān
wáng


xīn
tóng
shēng


sòng
yuē

wéi
yuàn
tiān
rén
zūn

zhuǎn

shàng

lún







ér
chuī


luó









liàng
zhòng
shēng


děng
xián
guī
qǐng

dāng
yǎn
shēn
yuǎn
yīn

ěr
shí

tōng
zhì
shèng

lái

rán

zhī


西
nán
fāng
nǎi
zhì
xià
fāng




shì

ěr
shí
shàng
fāng

bǎi
wàn

亿
guó

zhū

fàn
wáng

jiē



suǒ
zhǐ
gōng
diàn
殿
guāng
míng
wēi
yào


suǒ
wèi
yǒu

huān

yǒng
yuè

shēng

yǒu
xīn



xiāng


gòng


shì



yīn
yuán


děng
gōng
diàn
殿

yǒu

guāng
míng

shí

zhòng
zhōng
yǒu


fàn
tiān
wáng

míng
yuē
shī


wèi
zhū
fàn
zhòng
ér
shuō

yán

jīn


yīn
yuán


děng
zhū
gōng
diàn
殿

wēi

guāng
míng
yào

yán
shì
wèi
céng
yǒu


shì
zhī
miào
xiāng


suǒ
wèi
wén
jiàn

wéi


tiān
shēng

wéi

chū
shì
jiān

ěr
shí

bǎi
wàn

亿
zhū
fàn
tiān
wáng

gōng
diàn
殿






chéng
zhū
tiān
huá

gòng

xià
fāng
tuī
xún
shì
xiàng

jiàn

tōng
zhì
shèng

lái

chǔ

dào
chǎng


shù
xià

zuò
shī

zuò

zhū
tiān

lóng
wáng

qián



jǐn

luó


hóu
luó
qié

rén
fēi
rén
děng

gōng
jìng
wéi
rào


jiàn
shí
liù
wáng

qǐng

zhuǎn

lún

shí
zhū
fàn
tiān
wáng
tóu
miàn



rào
bǎi
qiān




tiān
huá
ér
sàn

shàng

suǒ
sàn
zhī
huá



shān

bìng

gòng
yǎng



shù

huá
gòng
yǎng




gōng
diàn
殿
fèng
shàng



ér
zuò
shì
yán

wéi
jiàn
āi
mǐn

ráo


děng

suǒ
xiàn
gōng
diàn
殿

yuàn
chuí

chù

shí
zhū
fàn
tiān
wáng




qián


xīn
tóng
shēng


sòng
yuē

shàn
zāi
jiàn
zhū


jiù
shì
zhī
shèng
zūn

néng

sān
jiè


miǎn
chū
zhū
zhòng
shēng


zhì
tiān
rén
zūn

āi
mǐn
qún
méng
lèi

néng
kāi
gān

mén

guǎng
广



qiè




liàng
jié

kōng
guò

yǒu


shì
zūn
wèi
chū
shí

shí
fāng
cháng
àn
míng

sān
è
dào
zēng
zhǎng

ā
xiū
luó

shèng

zhū
tiān
zhòng
zhuǎn
jiǎn


duō
duò
è
dào


cóng

wén


cháng
háng

shàn
shì




zhì
huì


děng
jiē
jiǎn
shǎo

zuì

yīn
yuán


shī



xiǎng

zhù

xié
jiàn



shí
shàn




méng

suǒ
huà

cháng
duò

è
dào


wéi
shì
jiān
yǎn

jiǔ
yuǎn
shí
nǎi
chū

āi
mǐn
zhū
zhòng
shēng


xiàn

shì
jiān

chāo
chū
chéng
zhèng
jiào


děng
shèn
xīn
qìng




qiè
zhòng


tàn
wèi
céng
yǒu


děng
zhū
gōng
diàn
殿

méng
guāng

yán
shì

jīn

fèng
shì
zūn

wéi
chuí
āi

shòu

yuàn


gōng






qiè


děng

zhòng
shēng

jiē
gòng
chéng

dào

ěr
shí

bǎi
wàn

亿
zhū
fàn
tiān
wáng

zàn




bái

yán

wéi
yuàn
shì
zūn
zhuǎn


lún

duō
suǒ
ān
yǐn

duō
suǒ

tuō

shí
zhū
fàn
tiān
wáng
ér
shuō

yán

shì
zūn
zhuǎn

lún


gān






nǎo
zhòng
shēng

kāi
shì
niè
pán
dào

wéi
yuàn
shòu

qǐng



wēi
miào
yīn

āi
mǐn
ér

yǎn


liàng
jié



ěr
shí

tōng
zhì
shèng

lái

shòu
shí
fāng
zhū
fàn
tiān
wáng

shí
liù
wáng

qǐng


shí
sān
zhuǎn
shí
èr
xíng

lún

ruò
shā
mén


luó
mén

ruò
tiān



fàn


shì
jiān
suǒ

néng
zhuǎn

wèi
shì


shì



shì

miè

shì

miè
dào


guǎng
广
shuō
shí
èr
yīn
yuán



míng
yuán
xíng

xíng
yuán
shí

shí
yuán
míng


míng

yuán
liù


liù

yuán
chù

chù
yuán
shòu

shòu
yuán
ài

ài
yuán



yuán
yǒu

yǒu
yuán
shēng

shēng
yuán
lǎo


yōu
bēi

nǎo


míng
miè

xíng
miè

xíng
miè

shí
miè

shí
miè

míng

miè

míng

miè

liù

miè

liù

miè

chù
miè

chù
miè

shòu
miè

shòu
miè

ài
miè

ài
miè


miè


miè

yǒu
miè

yǒu
miè

shēng
miè

shēng
miè

lǎo

yōu
bēi

nǎo
miè



tiān
rén

zhòng
zhī
zhōng
shuō
shì

shí

liù
bǎi
wàn

亿
nuō
yóu
tuō
rén



shòu

qiè



ér

zhū
lòu
xīn

jiě
tuō

jiē

shēn
miào
chán
dìng

sān
míng

liù
tōng



jiě
tuō


èr


sān



shuō

shí

qiān
wàn

亿
héng

shā
nuō
yóu
tuō
děng
zhòng
shēng




shòu

qiè



ér

zhū
lòu
xīn

jiě
tuō

cóng
shì

hòu

zhū
shēng
wén
zhòng


liàng

biān


chēng
shù

ěr
shí
shí
liù
wáng


jiē

tóng

chū
jie
ér
wéi
shā


zhū
gēn
tōng


zhì
huì
míng
liǎo


céng
gòng
yǎng
bǎi
qiān
wàn

亿
zhū


jìng
xiū
fàn
xíng

qiú
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān




bái

yán

shì
zūn

shì
zhū

liàng
qiān
wàn

亿


shēng
wén

jiē

chéng
jiù

shì
zūn

dāng
wèi

děng
shuō
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān





děng
wén


jiē
gòng
xiū
xué

shì
zūn


děng
zhì
yuàn

lái
zhī
jiàn

shēn
xīn
suǒ
niàn



zhèng
zhī

ěr
shí
zhuàn
lún
shèng
wáng
suǒ
jiāng
zhòng
zhōng

wàn

亿
rén

jiàn
shí
liù
wáng

chū
jiā


qiú
chū
jiā

wáng

tīng


ěr
shí



shòu
shā

qǐng

guò
èr
wàn
jié


nǎi


zhòng
zhī
zhōng
shuō
shì

chéng
jīng

míng
miào

lián
huá

jiào





suǒ

niàn

shuō
shì
jīng


shí
liù
shā

wèi
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān




jiē
gòng
shòu
chí

fěng
sòng
tōng


shuō
shì
jīng
shí

shí
liù


shā

jiē

xìn
shòu

shēng
wén
zhòng
zhōng


yǒu
xìn
jiě



zhòng
shēng
qiān
wàn

亿
zhǒng

jiē
shēng

huò


shuō
shì
jīng



qiān
jié
wèi
céng
xiū
fèi

shuō

jīng




jìng
shì

zhù

chán
dìng

wàn

qiān
jié

shì
shí
shí
liù


shā


zhī


shì

rán
chán
dìng


shēng

zuò




wàn

qiān
jié

wèi


zhòng

guǎng
广
shuō
fēn
bié
miào

huá
jīng



jiē

liù
bǎi
wàn

亿
nuō
yóu
tuō
héng

shā
děng
zhòng
shēng

shì
jiào



lìng

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


xīn


tōng
zhì
shèng

guò

wàn

qiān
jié


cóng
sān
mèi


wǎng


zuò
ān
xiáng
ér
zuò


gào

zhòng

shì
shí
liù


shā


shèn
wéi

yǒu

zhū
gēn
tōng


zhì
huì
míng
liǎo


céng
gòng
yǎng

liàng
qiān
wàn

亿
shù
zhū



zhū

suǒ

cháng
xiū
fàn
xíng

shòu
chí

zhì

kāi
shì
zhòng
shēng

lìng


zhōng


děng
jiē
dāng
shù
shù
qīn
jìn
ér
gòng
yǎng
zhī

suǒ

zhě


ruò
shēng
wén


zhī


zhū



néng
xìn
shì
shí
liù


suǒ
shuō
jīng


shòu
chí

huǐ
zhě

shì
rén
jiē
dāng

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān




lái
zhī
huì


gào
zhū

qiū

shì
shí
liù



cháng

shuō
shì
miào

lián
huá
jīng





suǒ
huà
liù
bǎi
wàn

亿
nuō
yóu
tuō
héng

shā
děng
zhòng
shēng

shì
shì
suǒ
shēng





cóng

wén



jiē
xìn
jiě



yīn
yuán


zhí

wàn

亿
zhū

shì
zūn


jīn

jìn

zhū

qiū


jīn







shí
liù
shā


jīn
jiē

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān




shí
fāng
guó

xiàn
zài
shuō


yǒu

liàng
bǎi
qiān
wàn

亿



shēng
wén


wéi
juàn
shǔ


èr
shā


dōng
fāng
zuò



míng
ā
chù

zài
huān

guó

èr
míng


dǐng

dōng
nán
fāng
èr



míng
shī

yīn

èr
míng
shī

xiàng

nán
fāng
èr



míng

kōng
zhù

èr
míng
cháng
miè


西
nán
fāng
èr



míng

xiàng

èr
míng
fàn
xiàng


西
fāng
èr



míng
ā

tuó

èr
míng


qiè
shì
jiān

nǎo


西
běi
fāng
èr



míng
duō

luó

zhān
tán
xiāng
shén
tōng

èr
míng


xiàng

běi
fāng
èr



míng
yún

zài

èr
míng
yún

zài
wáng

dōng
běi
fāng


míng
huài

qiè
shì
jiān

wèi


shí
liù


shì
jiā
móu




suō

guó

chéng
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān



zhū

qiū


děng
wéi
shā

shí



jiào
huà

liàng
bǎi
qiān
wàn

亿
héng

shā
děng
zhòng
shēng

cóng

wén


wéi
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān




zhū
zhòng
shēng


jīn
yǒu
zhù
shēng
wén

zhě


cháng
jiào
huà
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān



shì
zhū
rén
děng

yīng

shì

jiàn


dào

suǒ

zhě



lái
zhì
huì

nán
xìn
nán
jiě

ěr
shí
suǒ
huà

liàng
héng

shā
děng
zhòng
shēng
zhě


děng
zhū

qiū



miè

hòu
wèi
lái
shì
zhōng
shēng
wén


shì



miè

hòu


yǒu



wén
shì
jīng


zhī

jué


suǒ
xíng



suǒ

gōng

shēng
miè

xiǎng

dāng

niè
pán




guó
zuò


gèng
yǒu

míng

shì
rén
suī
shēng
miè

zhī
xiǎng


niè
pán

ér



qiú

zhì
huì


wén
shì
jīng

wéi


chéng
ér

miè


gèng


chéng

chú
zhū

lái
fāng
biàn
便
shuō


zhū

qiū

ruò

lái

zhī
niè
pán
shí
dào

zhòng
yòu
qīng
jìng

xìn
jiě
jiān


liǎo

kōng


shēn

chán
dìng

biàn
便

zhū



shēng
wén
zhòng

wèi
shuō
shì
jīng

shì
jiān

yǒu
èr
chéng
ér

miè


wéi


chéng

miè

ěr


qiū
dāng
zhī


lái
fāng
biàn
便

shēn

zhòng
shēng
zhī
xìng



zhì

xiǎo


shēn
zhuó



wèi
shì
děng

shuō

niè
pán

shì
rén
ruò
wén


biàn
便
xìn
shòu




bǎi
yóu
xún
xiǎn
nàn
è
dào

kuàng
jué

rén


wèi
zhī
chù

ruò
yǒu
duō
zhòng


guò

dào
zhì
zhēn
bǎo
chù

yǒu

dǎo
shī

cōng
huì
míng


shàn
zhī
xiǎn
dào
tōng
sāi
zhī
xiàng

jiāng
dǎo
zhòng
rén

guò

nàn

suǒ
jiāng
rén
zhòng
zhōng

xiè
tuì
退

bái
dǎo
shī
yán


děng



ér


wèi


néng

jìn

qián

yóu
yuǎn

jīn

tuì
退
huán

dǎo
shī
duō
zhū
fāng
biàn
便
ér
zuò
shì
niàn


děng

mǐn

yún

shè

zhēn
bǎo
ér

tuì
退
huán

zuò
shì
niàn



fāng
biàn
便



xiǎn
dào
zhōng
guò
sān
bǎi
yóu
xún

huà
zuò

chéng

gào
zhòng
rén
yán


děng





tuì
退
huán

jīn


chéng



zhōng
zhǐ

suí

suǒ
zuò

ruò

shì
chéng

kuài

ān
yǐn

ruò
néng
qián
zhì
bǎo
suǒ






shì
shí


zhī
zhòng

xīn

huān


tàn
wèi
céng
yǒu


děng
jīn
zhě
miǎn

è
dào

kuài

ān
yǐn


shì
zhòng
rén
qián

huà
chéng

shēng


xiǎng

shēng
ān
yǐn
xiǎng

ěr
shí
dǎo
shī

zhī

rén
zhòng


zhǐ





juàn


miè
huà
chéng


zhòng
rén
yán


děng

lái

bǎo
chǔ
zài
jìn

xiàng
zhě

chéng


suǒ
huà
zuò

wèi
zhǐ

ěr

zhū

qiū


lái



shì

jīn
wèi

děng
zuò

dǎo
shī

zhī
zhū
shēng

fán
nǎo
è
dào
xiǎn
nàn
cháng
yuǎn

yīng

yīng


ruò
zhòng
shēng
dàn
wén


chéng
zhě




jiàn




qīn
jìn

biàn
便
zuò
shì
niàn


dào
cháng
yuǎn

jiǔ
shòu
qín

nǎi


chéng


zhī
shì
xīn
qiè
ruò
xià
liè


fāng
biàn
便


ér

zhōng
dào
wéi
zhǐ



shuō
èr
niè
pán

ruò
zhòng
shēng
zhù

èr



lái
ěr
shí

biàn
便
wèi
shuō


děng
suǒ
zuò
wèi
bàn


suǒ
zhù


jìn


huì

dāng
guān
chá
chóu
liàng
suǒ

niè
pán
fēi
zhēn
shí


dàn
shì

lái
fāng
biàn
便
zhī





chéng
fēn
bié
shuō
sān



dǎo
shī

wèi
zhǐ



huà
zuò

chéng


zhī



ér
gào
zhī
yán

bǎo
chǔ
zài
jìn


chéng
fēi
shí


huà
zuò
ěr

ěr
shí
shì
zūn

chóng
xuān



ér
shuō

yán


tōng
zhì
shèng


shí
jié
zuò
dào
chǎng




xiàn
qián



chéng

dào

zhū
tiān
shén
lóng
wáng

ā
xiū
luó
zhòng
děng

cháng


tiān
huá


gōng
yǎng



zhū
tiān

tiān


bìng
zuò
zhòng



xiāng
fēng
chuī
wěi
huá

gèng

xīn
hǎo
zhě

guò
shí
xiǎo
jié


nǎi

chéng

dào

zhū
tiān

shì
rén

xīn
jiē
huái
怀
yǒng
yuè



shí
liù


jiē


juàn
shǔ

qiān
wàn

亿
wéi
rào


háng
zhì

suǒ

tóu
miàn




ér
qǐng
zhuǎn

lún

shèng
shī




chōng



qiè

shì
zūn
shèn
nán
zhí

jiǔ
yuǎn
shí

xiàn

wéi
jué

qún
shēng

zhèn
dòng


qiè

dōng
fāng
zhū
shì
jiè


bǎi
wàn

亿
guó

fàn
gōng
diàn
殿
guāng
yào


suǒ
wèi
céng
yǒu

zhū
fàn
jiàn

xiāng

xún
lái
zhì

suǒ

sàn
huā

gōng
yǎng

bìng
fèng
shàng
gōng
diàn
殿

qǐng

zhuǎn

lún



ér
zàn
tàn


zhī
shí
wèi
zhì

shòu
qǐng

rán
zuò

sān
fāng


wéi

shàng
xià


ěr

sàn
huá
fèng
gōng
diàn
殿

qǐng

zhuǎn

lún

shì
zūn
shèn
nán
zhí

yuàn



bēi

guǎng
广
kāi
gān

mén

zhuǎn

shàng

lún


liàng
huì
shì
zūn

shòu

zhòng
rén
qǐng

wéi
xuān
zhǒng
zhǒng




shí
èr
yuán


míng
zhì
lǎo


jiē
cóng
shēng
yuán
yǒu


shì
zhòng
guò
huàn


děng
yīng
dāng
zhī

xuān
chàng
shì

shí

liù
bǎi
wàn

亿
gāi


jìn
zhū



jiē
chéng
ā
luó
hàn


èr
shuō

shí

qiān
wàn
héng
shā
zhòng


zhū


shòu



ā
luó
hàn

cóng
shì
hòu

dào


shù

yǒu
liàng

wàn

亿
jié
suàn
shù


néng


biān

shí
shí
liù
wáng


chū
jiā
zuò
shā


jiē
gòng
qǐng



yǎn
shuō

chéng



děng

yíng
cóng

jiē
dāng
chéng

dào

yuàn


shì
zūn

huì
yǎn


jìng


zhī
tóng

xīn

xiǔ
宿
shì
zhī
suǒ
háng



liàng
yīn
yuán

zhǒng
zhǒng
zhū



shuō
liù

luó



zhū
shén
tōng
shì

fēn
bié
zhēn
shí




suǒ
háng
dào

shuō
shì

huá
jīng


héng

shā




shuō
jīng


jìng
shì

chán
dìng


xīn

chù
zuò


wàn

qiān
jié

shì
zhū
shā

děng

zhī

chán
wèi
chū

wéi

liàng

亿
zhòng

shuō


shàng
huì



zuò

zuò

shuō
shì

chéng
jīng



yàn

hòu

xuān
yáng
zhù

huà



shā

děng

suǒ

zhū
zhòng
shēng

yǒu
liù
bǎi
wàn

亿

héng

shā
děng
zhòng



miè

hòu

shì
zhū
wén

zhě

zài
zài
zhū



cháng

shī

shēng

shì
shí
liù
shā




háng

dào

jīn
xiàn
zài
shí
fāng



chéng
zhèng
jiào

ěr
shí
wén

zhě


zài
zhū

suǒ


yǒu
zhù
shēng
wén

jiàn
jiào


dào


zài
shí
liù
shù

céng

wéi

shuō

shì


fāng
biàn
便

yǐn



huì


shì
běn
yīn
yuán

jīn
shuō

huá
jīng

lìng



dào

shèn

huái
怀
jīng




xiǎn
è
dào

jiǒng
jué
duō

shòu

yòu


shuǐ
cǎo

rén
suǒ

wèi
chù


shù
qiān
wàn
zhòng


guò

xiǎn
dào



shèn
kuàng
yuǎn

jīng

bǎi
yóu
xún

shí
yǒu

dǎo
shī

qiáng
shí
yǒu
zhì
huì

míng
liǎo
xīn
jué
dìng

zài
xiǎn

zhòng
nán

zhòng
rén
jiē

juàn

ér
bái
dǎo
shī
yán


děng
jīn
dùn





tuì
退
huán

dǎo
shī
zuò
shì
niàn


bèi
shèn

mǐn




tuì
退
huán

ér
shī

zhēn
bǎo

xún
shí

fāng
biàn
便

dāng
shè
shén
tōng


huà
zuò

chéng
guō

zhuāng
yán
zhū
shě
zhái

zhōu

yǒu
yuán
lín


liú


chí

zhòng
mén
gāo
lóu


nán

jiē
chōng
mǎn


zuò
shì
huà


wèi
zhòng
yán




děng


chéng



suí
suǒ


zhū
rén


chéng

xīn
jiē

huān


jiē
shēng
ān
yǐn
xiǎng


wèi




dǎo
shī
zhī




zhòng
ér
gào
yán


děng
dāng
qián
jìn


shì
huà
chéng
ěr


jiàn




zhōng


tuì
退
huán



fāng
biàn
便


quán
huà
zuò

chéng


jīn
qín
jīng
jìn

dāng
gòng
zhì
bǎo
suǒ





shì

wéi

qiè
dǎo
shī

jiàn
zhū
qiú
dào
zhě

zhōng

ér
xiè
fèi


néng

shēng


fán
nǎo
zhū
xiǎn
dào



fāng
biàn
便


wéi

shuō
niè
pán

yán

děng

miè

suǒ
zuò
jiē

bàn


zhī
dào
niè
pán

jiē

ā
luó
hàn

ěr
nǎi


zhòng

wéi
shuō
zhēn
shí


zhū

fāng
biàn
便


fēn
bié
shuō
sān
chéng

wéi
yǒu


chéng


chù

shuō
èr

jīn
wéi

shuō
shí


suǒ

fēi
miè

wéi


qiè
zhì

dāng


jīng
jìn


zhèng

qiè
zhì

shí

děng




sān
shí
èr
xiāng

nǎi
shì
zhēn
shí
miè

zhū

zhī
dǎo
shī

wéi

shuō
niè
pán


zhī
shì



yǐn



huì

卷四 五百弟子受记品 第八

ěr
shí

lóu


duō
luó



cóng

wén
shì
zhì
huì
fāng
biàn
便
suí

shuō


yòu
wén
shòu
zhū



ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān





wén

宿
shì
yīn
yuán
zhī
shì


wén
zhū

yǒu


zài
shén
tōng
zhī



wèi
céng
yǒu

xīn
jìng
yǒng
yuè


cóng
zuò


dào


qián

tóu
miàn



què
zhù

miàn

zhān
yǎng
zūn
yán


zàn
shě

ér
zuò
shì
niàn

shì
zūn
shèn



suǒ
wéi

yǒu

suí
shùn
shì
jiān
ruò
gān
zhǒng
xìng


fāng
biàn
便
zhī
jiàn
ér
wèi
shuō



chū
zhòng
shēng
chù
chù
tān
zhuó


děng


gōng


yán

néng
xuān

wéi

shì
zūn
néng
zhī

děng
shēn
xīn
běn
yuàn

ěr
shí

gào
zhū

qiū


děng
jiàn
shì

lóu


duō
luó


fǒu


cháng
chēng


shuō

rén
zhōng
zuì
wéi




cháng
tàn

zhǒng
zhǒng
gōng


jīng
qín

chí
zhù
xuān



néng


zhòng
shì
jiào





jiě
shì

zhī
zhèng


ér

ráo

tóng
fàn
xíng
zhě


shě

lái


néng
jìn

yán
lùn
zhī
biàn


děng

wèi

lóu

dàn
néng

chí
zhù
xuān





guò

jiǔ
shí

亿
zhū

suǒ


chí
zhù
xuān

zhī
zhèng




shuō

rén
zhōng

zuì



yòu

zhū

suǒ
shuō
kōng


míng
liǎo
tōng





ài
zhì

cháng
néng
shěn

qīng
jìng
shuō



yǒu

huò





shén
tōng
zhī


suí

shòu
寿
mìng

cháng
xiū
fàn
xíng



shì
rén
xián
jiē
wèi
zhī
shí
shì
shēng
wén

ér

lóu



fāng
biàn
便

ráo


liàng
bǎi
qiān
zhòng
shēng

yòu
huà

liàng
ā
sēng

rén

lìng

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān



wèi
jìng




cháng
zuò

shì

jiào
huà
zhòng
shēng

zhū

qiū


lóu





shuō

rén
zhōng
ér




jīn


suǒ
shuō

rén
zhōng

wéi




xián
jié
zhōng
dāng
lái
zhū


shuō

rén
zhōng





ér
jiē

chí
zhù
xuān





wèi
lái


chí
zhù
xuān

liàng

biān
zhū

zhī


jiào
huà
ráo


liàng
zhòng
shēng

lìng

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān



wèi
jìng




cháng
qín
jīng
jìn
jiào
huà
zhòng
shēng

jiàn
jiàn




zhī
dào

guò

liàng
ā
sēng

jié

dāng





ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān



hào
yuē

míng

lái

yìng
gòng

zhèng
biàn
zhī

míng
xíng


shàn
shì

shì
jiān
jiě


shàng
shì

tiáo

zhàng
fu

tiān
rén
shī



shì
zūn




héng

shā
děng
sān
qiān

qiān
shì
jiè
wéi





bǎo
wéi



píng

zhǎng


yǒu
shān
líng

jiàn
gōu



bǎo
tái
guān
chōng
mǎn

zhōng

zhū
tiān
gōng
diàn
殿
jìn
chù

kōng

rén
tiān
jiāo
jiē

liǎng

xiāng
jiàn


zhū
è
dào




rén


qiè
zhòng
shēng

jiē

huà
shēng


yǒu
yín




shén
tōng

shēn
chū
guāng
míng

fēi
xíng

zài

zhì
niàn
jiān


jīng
jìn
zhì
huì


jiē
jīn


sān
shí
èr
xiàng
ér

zhuāng
yán


guó
zhòng
shēng

cháng

èr
shí


zhě



shí

èr
zhě

chán
yuè
shí

yǒu

liàng
ā
sēng

qiān
wàn

亿
nuō
yóu
tuō
zhū


zhòng



shén
tōng



ài
zhì

shàn
néng
jiào
huà
zhòng
shēng
zhī
lèi


shēng
wén
zhòng

suàn
shù
jiào

suǒ

néng
zhī

jiē



liù
tōng

sān
míng


jiě
tuō



guó

yǒu

shì
děng

liàng
gōng

zhuāng
yán
chéng
jiù

jié
míng
bǎo
míng

guó
míng
shàn
jìng



shòu
寿
mìng

liàng
ā
sēng

jié


zhù
shèn
jiǔ


miè

hòu



bǎo

biàn
mǎn

guó

ěr
shí
shì
zūn

chóng
xuān



ér
shuō

yán

zhū

qiū

tīng



suǒ
háng
dào

shàn
xué
fāng
biàn
便








zhī
zhòng

xiǎo


ér
wèi


zhì

shì

zhū



zuò
shēng
wén
yuán
jiào



shù
fāng
biàn
便

huà
zhū
zhòng
shēng
lèi


shuō
shì
shēng
wén



dào
shèn
yuǎn


tuō

liàng
zhòng

jiē


chéng
jiù

suī
xiǎo

xiè
dài

jiàn
dāng
lìng
zuò


nèi



háng

wài
xiàn
shì
shēng
wén

shǎo

yàn
shēng


shí

jìng



shì
zhòng
yǒu
sān


yòu
xiàn
xié
jiàn
xiāng





shì

fāng
biàn
便

zhòng
shēng

ruò



shuō

zhǒng
zhǒng
xiàn
huà
shì

zhòng
shēng
wén
shì
zhě

xīn

huái
怀

huò

jīn


lóu




qiān

亿


qín
xiū
suǒ
háng
dào

xuān

zhū



wéi
qiú

shàng
huì

ér

zhū

suǒ

xiàn



shàng

duō
wén
yǒu
zhì
huì

suǒ
shuō

suǒ
wèi

néng
lìng
zhòng
huān


wèi
céng
yǒu

juàn

ér